• HSX

  • HNX

  • UPCoM

  • VN30

  • HNX30

  • Ngày giao dịch:
  • Tình trạng thị trường:
UPCOM-INDEX: 48.15▼-0.58  -1.19% KLGD: 1,681,003 GTGD: 10.97 tỷ
Số mã CK tăng : 11( 0 ) Số mã CK giảm: 27( 0 ) Số mã CK không đổi: 10
8.9 7.3 8.1   ABI 8.0 8,0  ABI ■ 8.1 5,0 5,0 8.4 5,0 8.5 1,0 8.9 1,0 8.1 8.1 8.1
20.7 17.1 18.9   ACE  ACE ■ 18.9 18.9 2,0 19.0 1,0 19.5 1,0 18.9 18.9 18.9
21.5 17.7 19.6   ADP 17.7 5,0 18.3 5,0  ADP ■ 19.6 19.6 19.6 19.6
9.1 7.5 8.3   BHP 8.5 5,9 9.1 1,0  BHP ■ 8.3 8.3 8.3 8.3
8.2 6.8 7.5   BMJ 7.0 5,0  BMJ ▼ -0.7 6.8 1,0 1,0 8.2 4,0 6.8 6.8 6.8
24.2 19.8 22.0   BTC 22.0 2,0  BTC ■ 22.0 22.0 22.0 22.0
20.9 17.1 19.0   BTG 17.1 2,0  BTG ■ 19.0 19.0 19.0 19.0
17.1 14.1 15.6   BTW  BTW ▼ -0.2 15.4 3,0 8,0 16.0 1,0 16.9 4,4 17.0 1,0 15.4 15.4 15.4 8,0
11.4 9.4 10.4   BVN 9.4 1,0  BVN ■ 10.4 10.3 3,0 10.4 1,0 11.0 6,8 10.4 10.4 10.4
6.1 5.1 5.6   BWA 5.6 2,0  BWA ■ 5.6 5.6 5.6 5.6
2.8 2.4 2.6   CAD 2.4 9,8  CAD ▲ 0.1 2.7 2,0 2,0 2.7 13,8 2.8 16,9 2.7 2.7 2.4
16.8 7.2 12.0   CEC  CEC ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
6.7 5.5 6.1   CFC 6.7 6,0  CFC ■ 6.1 6.1 6.1 6.1
14.3 11.7 13.0   CI5  CI5 ■ 13.0 13.0 13.0 13.0
3.9 1.7 2.8   CT3 3.9 1,3  CT3 ■ 2.8 2.8 2.8 2.8
2.7 2.3 2.5   CZC 2.7 13,6  CZC ■ 2.5 2.5 2.5 2.5
4.2 1.8 3.0   D26 4.2 1,0  D26 ■ 3.0 3.0 3.0 3.0
45.6 37.4 41.5   DAP  DAP ■ 41.5 41.5 41.5 41.5
13.8 6.0 9.9   DBF  DBF ■ 9.9 9.9 9.9 9.9
59.4 48.6 54.0   DBM  DBM ■ 54.0 50.0 2,0 55.0 50,0 56.0 2,0 54.0 54.0 54.0
24.8 20.4 22.6   DDN 23.0 5,0 24.0 4,7  DDN ■ 22.6 22.6 22.6 22.6
9.0 7.4 8.2   DGT  DGT ■ 8.2 8.5 1,0 9.0 5,0 8.2 8.2 8.2
9.9 8.1 9.0   DLC  DLC ■ 9.0 9.0 9.0 9.0
14.0 6.0 10.0   DLD  DLD ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
3.9 3.3 3.6   DNF  DNF ■ 3.6 3.6 3.6 3.6
7.2 6.0 6.6   DNL 7.2 3,0  DNL ■ 6.6 6.6 6.6 6.6
7.1 5.9 6.5   DNS  DNS ▼ -0.6 5.9 1,0 1,0 6.5 4,0 6.6 1,0 6.8 7,0 5.9 5.9 5.9
15.4 12.6 14.0   DNT  DNT ■ 14.0 3,0 3,0 14.0 14.0 14.0
9.4 7.8 8.6   DPP 9.4 8,8  DPP ■ 8.6 8.6 8.6 8.6
3.9 3.3 3.6   DTC 3.3 7,0  DTC ▼ -0.1 3.5 5,0 2,0 3.8 2,2 3.8 3.8 3.5
2.1 0.9 1.5   DTV 2.1 1,5  DTV ■ 1.5 1.5 1.5 1.5
9.4 7.8 8.6   DVC 8.8 1,0  DVC ■ 8.6 8.6 8.6 8.6
10.8 9.0 9.9   DVH 9.0 4,0  DVH ■ 9.9 9.9 9.9 9.9
3.3 2.7 3.0   DXL  DXL ■ 3.0 3.0 3.0 3.0
4.4 3.6 4.0   FBA 3.6 1,4  FBA ■ 4.0 1,0 1,0 4.1 1,0 4.2 1,0 4.3 1,0 4.0 4.0 4.0
15.2 12.6 13.9   GDW 13.0 3,5  GDW ■ 13.9 15.0 3,3 13.9 13.9 13.9
3.6 3.0 3.3   GER 3.6 3,0  GER ■ 3.3 3.3 3.3 3.3
34.1 27.9 31.0   GHC 28.2 5,0 31.0 2,0  GHC ■ 31.0 6,0 2,4 32.0 6,0 34.0 2,0 31.0 31.0 30.0
6.9 5.7 6.3   GTH 5.7 5,0 5.8 6,0  GTH ▼ -0.5 5.8 5,0 1,0 6.3 6,0 6.5 5,0 6.0 6.0 5.8
9.0 7.4 8.2   H11  H11 ■ 8.2 7.4 2,0 8.3 2,0 8.2 8.2 8.2
15.0 12.4 13.7   HBD 13.7 13,7 13.8 1,0 13.9 5,0  HBD ▲ 1.3 15.0 1,0 1,0 15.0 3,0 15.0 15.0 15.0
23.4 19.2 21.3   HCI 19.2 6,4  HCI ■ 21.3 21.3 21.3 21.3
45.9 37.7 41.8   HDM 38.0 1,0  HDM ▲ 3.2 45.0 1,0 1,0 45.0 1,0 45.8 5,0 45.9 2,0 45.0 45.0 45.0
13.2 10.8 12.0   HFC  HFC ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
3.0 1.4 2.2   HFX  HFX ■ 2.2 2.2 2.2 2.2
7.3 6.1 6.7   HIG 6.1 4,0 6.2 6,8  HIG ▼ -0.5 6.2 4,5 27,8 6.5 2,0 6.6 5,0 6.7 6,0 6.6 6.6 6.2
13.2 10.8 12.0   HPB 10.9 10,9 11.0 2,0 11.2 10,0  HPB ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
15.4 6.6 11.0   HPL  HPL ■ 11.0 11.0 11.0 11.0
21.3 17.5 19.4   HPP 17.5 9,0 17.6 1,0  HPP ▼ -1.9 17.5 1,0 1,0 20.9 3,6 17.5 17.5 17.5
8.2 6.8 7.5   HPT 7.0 1,0  HPT ■ 7.5 8.0 7,0 7.5 7.5 7.5
7.0 5.8 6.4   ICI 5.9 4,0 6.5 5,0  ICI ■ 6.4 6.9 3,0 6.4 6.4 6.4
7.8 6.4 7.1   IHK 7.0 5,0 7.2 2,0  IHK ■ 7.1 7.8 1,0 7.1 7.1 7.1
14.7 6.3 10.5   IME 6.4 2,0  IME ■ 10.5 10.5 10.5 10.5
12.9 10.7 11.8   IN4 12.9 5,0  IN4 ■ 11.8 11.8 11.8 11.8
4.2 1.8 3.0   JSC  JSC ■ 3.0 3.0 3.0 3.0
7.2 3.2 5.2   KBE  KBE ■ 5.2 5.2 5.2 5.2
4.4 3.6 4.0   KCE 4.4 1,3  KCE ■ 4.0 4.0 4.0 4.0
3.1 2.7 2.9   KSC 3.1 2,1  KSC ■ 2.9 2.9 2.9 2.9
2.5 2.1 2.3   LCC 2.1 4,0 2.2 2,0  LCC ▲ 0.2 2.5 1,0 1,0 2.5 2.5 2.5
11.2 9.2 10.2   LKW  LKW ■ 10.2 11.1 1,0 10.2 10.2 10.2
60.3 49.5 54.9   MAS  MAS ▼ -4.9 50.0 5,0 5,0 60.0 2,0 50.0 50.0 50.0
5.9 4.9 5.4   MDF 5.4 1,0 5.9 1,0  MDF ■ 5.4 5.4 5.4 5.4
0.9 0.5 0.7   MEF 0.7 7,0 0.8 10,0 0.9 33,2  MEF ■ 0.7 0.7 0.7 0.7
14.0 6.0 10.0   MTC  MTC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
17.2 14.2 15.7   MTH 14.2 14,2 14.3 5,0 17.2 22,4  MTH ▲ 1.5 17.2 5,0 5,5 17.2 17.2 17.2
19.9 16.3 18.1   MTP 16.3 1,0 16.4 1,0  MTP ▲ 0.6 18.7 1,0 2,0 18.7 2,4 19.5 3,0 19.7 2,0 19.8 19.8 18.7
18.9 15.5 17.2   NBS 17.3 1,0  NBS ■ 17.2 17.2 17.2 17.2
15.7 12.9 14.3   NBW 13.0 2,0 14.2 9,7  NBW ■ 14.3 15.0 3,9 15.6 2,0 14.3 14.3 14.3
7.1 5.9 6.5   ND2 6.4 3,0 6.5 5,0  ND2 ▲ 0.1 6.6 1,0 4,2 6.6 5,0 6.7 2,0 6.9 4,0 6.5 7.1 6.5
35.2 28.8 32.0   NDC 29.1 4,0 32.0 2,5  NDC ■ 32.0 5,0 5,0 35.0 2,0 35.2 6,0 32.0 32.0 32.0
56.1 45.9 51.0   NHN  NHN ■ 51.0 51.0 51.0 51.0
9.0 7.4 8.2   NNT  NNT ■ 8.2 8.2 8.2 8.2
1.8 1.6 1.7   NOS 1.6 6,9  NOS ▼ -0.1 1.6 3,0 28,3 1.7 1,0 1.8 16,0 1.8 1.8 1.6
3.7 3.1 3.4   NSP 3.1 5,0  NSP ■ 3.4 3.4 3.4 3.4
8.8 7.2 8.0   NT2 7.6 7,6 7.7 4,1 7.8 1,2  NT2 ▼ -0.2 7.8 2,0 15,5 8.2 9,0 8.4 96,6 8.8 1,5 7.8 8.2 7.7
5.6 4.6 5.1   NTB  NTB ▼ -0.5 4.6 4,0 118,5 4.6 92,6 4.7 6,9 4.8 20,0 4.9 4.9 4.6
33.1 27.1 30.1   NTW 29.8 4,1  NTW ■ 30.1 33.0 1,0 30.1 30.1 30.1
12.6 5.4 9.0   PEC  PEC ■ 9.0 9.0 9.0 9.0
18.2 15.0 16.6   PJS  PJS ■ 16.6 15.0 2,1 16.6 16.6 16.6
3.7 3.1 3.4   PMT 3.2 38,5 3.4 1,0  PMT ■ 3.4 3.4 3.4 3.4
10.8 9.0 9.9   POV 9.0 5,0  POV ▼ -0.9 9.0 5,0 5,0 10.0 1,3 10.5 1,9 9.0 9.0 9.0
4.8 4.0 4.4   PSB 4.0 4,0 4.1 5,5 4.2 4,4  PSB ▼ -0.2 4.2 1,0 45,2 4.3 3,8 4.4 11,0 4.5 10,0 4.5 4.5 4.2 28,0
12.6 5.4 9.0   PSL 5.4 2,0  PSL ■ 9.0 9.0 9.0 9.0
9.3 7.7 8.5   PSP 8.0 8,0 8.2 5,0 8.3 2,0  PSP ■ 8.5 5,0 10,0 8.7 5,0 8.8 3,0 8.9 5,0 8.5 8.5 8.5
16.1 13.3 14.7   PTD 14.0 3,0 16.1 14,3  PTD ▲ 1.4 16.1 1,0 1,0 16.1 16.1 16.1
3.5 1.5 2.5   PTG 3.5 25,1  PTG ■ 2.5 2.5 2.5 2.5
2.2 1.8 2.0   PTH 1.9 1,0 2.2 1,3  PTH ■ 2.0 2.0 2.0 2.0
8.2 6.8 7.5   PTP 7.0 10,0  PTP ■ 7.5 7.5 7.5 7.5
4.4 3.6 4.0   PTT  PTT ■ 4.0 4.0 4.0 4.0
14.0 6.0 10.0   PX1  PX1 ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
0.5 0.3 0.4   REM 0.5 80,2  REM ■ 0.4 0.4 0.4 0.4
24.9 10.7 17.8   S33  S33 ■ 17.8 17.8 17.8 17.8
6.1 5.1 5.6   SCO  SCO ■ 5.6 5.1 4,0 5.2 2,0 5.4 1,2 5.6 5.6 5.6
6.4 5.4 5.9   SD3 5.4 19,8  SD3 ▼ -0.4 5.5 1,5 35,3 5.7 4,1 5.8 5,0 5.9 6,2 5.7 5.7 5.4
35.3 28.9 32.1   SDI 30.9 30,9 31.0 10,0 31.1 2,6  SDI ▼ -0.7 31.4 1,0 41,2 31.4 1,0 31.6 1,0 31.7 3,0 32.4 32.5 31.1
12.8 10.6 11.7   SDK 10.6 10,6 10.7 3,0 11.1 1,0  SDK ■ 11.7 1,0 6,7 11.7 18,5 11.8 1,1 11.9 1,6 11.9 11.9 11.2 2,0
13.7 11.3 12.5   SDV 11.5 10,0  SDV ▼ -0.9 11.6 1,0 1,0 13.7 1,0 11.6 11.6 11.6
3.6 3.0 3.3   SGS 3.0 1,0 3.1 1,0  SGS ■ 3.3 3.3 3.3 3.3
13.7 11.3 12.5   SHP 12.0 2,5 12.4 2,4  SHP ▼ -0.1 12.4 2,6 7,5 12.6 10,0 13.0 1,0 13.5 1,0 12.4 12.4 12.4
23.8 10.2 17.0   SHV  SHV ■ 17.0 17.0 17.0 17.0
15.0 12.4 13.7   SMB 13.0 5,0  SMB ■ 13.7 14.0 1,2 14.5 9,0 15.0 2,0 13.7 13.7 13.7
20.1 16.5 18.3   SPC  SPC ■ 18.3 18.3 18.3 18.3
8.4 3.6 6.0   SPD 3.8 2,0  SPD ▼ -2.2 3.8 1,0 1,0 3.8 3.8 3.8
6.0 5.0 5.5   SSF 5.0 5,0 5.5 1,0 6.0 5,0  SSF ▲ 0.5 6.0 2,0 7,0 6.0 6.0 6.0
12.8 5.6 9.2   SSN  SSN ■ 9.2 9.2 9.2 9.2
5.1 4.3 4.7   STL  STL ▲ 0.1 4.8 2,0 3,0 5.0 20,0 5.0 5.0 4.8
20.9 17.1 19.0   STS  STS ■ 19.0 19.0 19.0 19.0
27.4 11.8 19.6   STU 27.4 7,0  STU ■ 19.6 19.6 19.6 19.6
8.2 6.8 7.5   STV 6.8 6,8 7.0 2,5 7.1 2,0  STV ▼ -0.2 7.3 1,0 13,5 8.1 2,0 8.2 4,4 6.9 7.3 6.9
11.8 9.8 10.8   SWC  SWC ■ 10.8 10.5 1,0 10.6 2,0 11.0 3,0 10.8 10.8 10.8
8.5 3.7 6.1   TBT 3.7 5,0  TBT ■ 6.1 6.1 6.1 6.1
5.8 4.8 5.3   TDS 4.8 4,8 5.0 8,0 5.3 3,0  TDS ■ 5.3 5.3 5.3 5.3
3.9 3.3 3.6   TGP 3.3 1,0 3.5 1,2  TGP ■ 3.6 3.8 3,0 3.9 6,0 3.6 3.6 3.6
4.9 4.1 4.5   TIS 4.4 5,0  TIS ■ 4.5 3,0 3,0 4.5 4,5 4.6 4,1 4.9 1,0 4.5 4.5 4.5
5.5 4.5 5.0   TLT  TLT ■ 5.0 1,0 8,0 5.0 2,3 5.1 3,0 5.2 5,0 4.5 5.0 4.5
6.9 5.7 6.3   TMW 6.9 8,5  TMW ■ 6.3 6.3 6.3 6.3
4.1 3.5 3.8   TNB 3.5 1,9  TNB ▼ -0.3 3.5 6,0 6,0 4.1 21,2 3.5 3.5 3.5
4.0 3.4 3.7   TNM 3.6 1,0  TNM ■ 3.7 4.0 3,8 3.7 3.7 3.7
16.8 7.2 12.0   TNY  TNY ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
7.1 5.9 6.5   TTG 6.0 2,0 6.1 1,0  TTG ■ 6.5 6.5 6.5 6.5
12.1 5.3 8.7   TTR  TTR ■ 8.7 8.7 8.7 8.7
2.1 0.9 1.5   TVG 2.1 1,0  TVG ■ 1.5 1.5 1.5 1.5
9.9 8.1 9.0   UDJ 8.3 8,3 8.4 2,0 8.5 2,0  UDJ ▼ -0.1 8.9 3,0 4,8 8.9 2,0 9.0 22,6 9.5 23,8 9.0 9.0 8.4
2.5 2.1 2.3   V11  V11 ▼ -0.2 2.1 1,0 6,0 2.2 2,0 2.3 1,0 2.4 13,2 2.1 2.1 2.1
10.3 4.5 7.4   VCA 4.5 1,4  VCA ■ 7.4 7.4 2,3 7.4 7.4 7.4
3.6 3.0 3.3   VCT 3.6 1,8  VCT ■ 3.3 3.3 3.3 3.3
5.6 2.4 4.0   VCX  VCX ■ 4.0 4.0 4.0 4.0
28.2 12.2 20.2   VDN  VDN ▲ 2.0 22.2 14,5 200,0 22.2 22.2 22.2
6.8 5.6 6.2   VDT 5.6 2,0  VDT ▼ -0.5 5.7 1,0 1,0 6.8 1,0 5.7 5.7 5.7
11.1 9.1 10.1   VFC  VFC ■ 10.1 10.5 1,0 10.9 1,0 11.0 2,0 10.1 10.1 10.1
12.6 10.4 11.5   VHF  VHF ■ 11.5 11.5 11.5 11.5
13.3 10.9 12.1   VIR  VIR ■ 12.1 12.1 12.1 12.1
7.2 3.2 5.2   VKD 7.2 4,0  VKD ■ 5.2 5.2 5.2 5.2
2.2 1.8 2.0   VKP 1.8 10,2  VKP ▼ -0.1 1.9 1,0 13,8 1.9 3,7 2.1 13,8 2.2 20,5 1.9 1.9 1.8
6.3 2.7 4.5   VNX 6.3 1,5  VNX ■ 4.5 4.5 4.5 4.5
20.9 17.1 19.0   VQC 17.1 3,0  VQC ■ 19.0 20.9 1,0 19.0 19.0 19.0
1.9 1.7 1.8   VSG 1.7 41,4  VSG ■ 1.8 1,0 20,2 1.8 2,5 1.9 39,5 1.8 1.8 1.8
3.0 2.6 2.8   VSP  VSP ▼ -0.2 2.6 1,0 1,035,4 2.6 55,2 2.7 36,5 2.8 80,8 2.8 2.8 2.6
13.4 11.0 12.2   VT1 11.0 5,0  VT1 ■ 12.2 13.2 1,3 12.2 12.2 12.2
4.9 4.1 4.5   VTA 4.1 8,0  VTA ▼ -0.1 4.4 1,0 10,7 4.4 2,7 4.5 3,0 4.6 3,9 4.7 4.7 4.1
8.8 7.2 8.0   VTI 7.4 7,4 7.6 3,0 7.7 3,0  VTI ■ 8.0 8.8 8,0 8.0 8.0 8.0
29.7 24.3 27.0   WSB  WSB ▼ -2.7 24.3 3,0 1,1 28.0 3,0 28.6 1,0 24.3 24.3 24.3
2.6 2.2 2.4   WTC 2.2 8,0  WTC ■ 2.4 2.4 4,0 2.4 2.4 2.4

Ghi chú: Giá 1,000 Đồng, Khối lượng 100 cổ phiếu