• HSX

  • HNX

  • UPCoM

  • VN30

  • HNX30

  • Ngày giao dịch:
  • Tình trạng thị trường:
UPCOM-INDEX: 65.23▲+2.07  3.27% KLGD: 1,912,083 GTGD: 14.20 tỷ
Số mã CK tăng : 30( 14 ) Số mã CK giảm: 14( 6 ) Số mã CK không đổi: 15
10.8 9.0 9.9   ABI 9.0 1,0 9.7 5,0  ABI ■ 9.9 9.9 9.9 9.9
20.4 16.8 18.6   ACE 17.0 17,0 17.2 5,0 17.4 1,0  ACE ■ 18.6 19.0 6,0 18.6 18.6 18.6
24.2 19.8 22.0   ADP 19.9 1,0  ADP ■ 22.0 23.5 5,0 22.0 22.0 22.0
6.1 5.1 5.6   BHP 6.1 5,1  BHP ■ 5.6 5.6 5.6 5.6
7.5 6.3 6.9   BMJ 6.3 6,3 6.5 1,0 6.6 1,0  BMJ ■ 6.9 6.9 6.9 6.9
40.3 33.1 36.7   BTC  BTC ■ 36.7 36.7 36.7 36.7
15.8 13.0 14.4   BTG 14.4 1,0 15.0 10,2  BTG ▲ 0.6 15.0 7,0 2,0 15.0 15.0 15.0
20.6 17.0 18.8   BTW  BTW ▲ 1.8 20.6 1,0 2,0 20.6 1,0 17.0 20.6 17.0 1,0
8.9 7.3 8.1   BVN 7.9 7,9 8.0 2,0 8.1 3,0  BVN ■ 8.1 2,0 2,0 8.4 5,0 8.5 5,0 8.6 4,9 8.1 8.1 8.1
6.6 5.4 6.0   BWA 5.5 2,0  BWA ■ 6.0 6.0 6.0 6.0
2.4 2.0 2.2   CAD 2.0 8,1 2.1 2,0  CAD ■ 2.2 5,0 2,8 2.2 3,8 2.3 18,2 2.4 51,2 2.2 2.3 2.2
14.0 6.0 10.0   CEC 10.1 1,0  CEC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
5.7 4.7 5.2   CFC 5.2 5,0  CFC ■ 5.2 5.2 5.2 5.2
43.5 35.7 39.6   CI5  CI5 ▲ 3.9 43.5 1,0 1,0 43.5 1,0 43.5 43.5 43.5
28.8 23.6 26.2   CNC 23.6 23,6 23.7 6,0 24.0 3,0  CNC ▲ 2.6 28.8 1,6 2,2 23.9 28.8 23.9
3.1 2.7 2.9   CT3 3.1 2,0  CT3 ■ 2.9 2.9 2.9 2.9
3.8 3.2 3.5   CZC 3.8 39,0  CZC ■ 3.5 3.5 3.5 3.5
5.6 4.6 5.1   D26 5.1 1,0  D26 ■ 5.1 5.1 5.1 5.1
58.1 24.9 41.5   DAP  DAP ■ 41.5 41.5 41.5 41.5
13.8 6.0 9.9   DBF  DBF ■ 9.9 9.9 9.9 9.9
34.4 28.2 31.3   DBM 28.2 2,0  DBM ■ 31.3 34.3 8,0 31.3 31.3 31.3
20.4 16.8 18.6   DDN 17.4 17,4 17.5 8,0 18.0 5,0  DDN ■ 18.6 19.5 3,0 20.1 5,0 18.6 18.6 18.6
5.1 4.3 4.7   DGT 4.5 2,0 4.6 1,0  DGT ■ 4.7 4.7 4.7 4.7
11.0 9.0 10.0   DLC  DLC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
14.0 6.0 10.0   DLD 9.4 5,0  DLD ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
5.0 2.2 3.6   DNF  DNF ■ 3.6 3.6 3.6 3.6
9.2 7.6 8.4   DNL 8.4 2,0  DNL ■ 8.4 8.4 8.4 8.4
7.5 6.3 6.9   DNS  DNS ▲ 0.3 7.2 1,0 2,7 7.2 4,0 7.4 7,0 7.5 2,7 7.4 7.4 6.3
12.7 10.5 11.6   DPP 11.1 3,0 11.5 5,0  DPP ■ 11.6 11.6 11.6 11.6
5.9 4.9 5.4   DTC  DTC ▲ 0.1 5.5 2,0 2,0 5.5 1,3 5.7 1,0 5.9 1,0 5.5 5.5 5.5
7.8 6.4 7.1   DTN 6.4 6,4 7.0 6,0 7.1 4,0  DTN ■ 7.1 7.1 7.1 7.1
2.9 1.3 2.1   DTV 2.9 5,0  DTV ■ 2.1 2.1 2.1 2.1
8.8 7.2 8.0   DVC 8.8 2,1  DVC ■ 8.0 8.0 8.0 8.0
11.0 9.0 10.0   DVH 9.5 8,0  DVH ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
3.2 1.4 2.3   DXL  DXL ■ 2.3 2.3 2.3 2.3
3.7 3.1 3.4   FBA 3.1 5,0  FBA ■ 3.4 2,0 2,0 3.7 1,2 3.4 3.4 3.4
17.0 14.0 15.5   GDW 15.0 3,0 15.2 3,0  GDW ■ 15.5 17.0 5,0 15.5 15.5 15.5
3.7 3.1 3.4   GER  GER ■ 3.4 3.4 3.4 3.4
2.0 1.8 1.9   GGG 1.8 36,5 1.9 49,9  GGG ▲ 0.1 2.0 1,0 55,0 2.0 51,1 1.9 2.0 1.9
25.7 21.1 23.4   GHC 22.3 22,3 22.6 2,2 22.7 1,0  GHC ▼ -0.2 23.2 5,0 5,0 23.0 1,0 23.2 1,0 23.4 3,0 23.2 23.2 23.2
5.9 4.9 5.4   GTH 5.4 5,0  GTH ▲ 0.5 5.9 1,0 1,0 5.9 5.9 5.9
12.1 9.9 11.0   H11  H11 ■ 11.0 9.9 2,0 11.0 3,0 11.0 11.0 11.0
15.7 12.9 14.3   HBD 13.3 1,0 13.5 5,5  HBD ■ 14.3 15.0 5,0 15.7 5,0 14.3 14.3 14.3
8.8 3.8 6.3   HCI 8.8 1,5  HCI ■ 6.3 6.3 6.3 6.3
38.7 31.7 35.2   HDM 36.0 36,0 37.1 4,0 38.7 2,0  HDM ▲ 3.5 38.7 1,0 8,6 38.7 38.7 38.7
13.2 10.8 12.0   HFC 13.0 3,4  HFC ▲ 1.0 13.0 1,9 11,9 13.0 13.0 13.0
3.0 1.4 2.2   HFX 1.4 10,0  HFX ■ 2.2 2.2 2.2 2.2
5.8 4.8 5.3   HIG 4.8 5,0 5.2 5,0  HIG ■ 5.3 5,0 5,0 5.5 10,6 5.6 3,0 5.7 5,0 5.3 5.3 5.3
14.4 11.8 13.1   HPB 13.0 5,0 13.1 5,4  HPB ■ 13.1 13.1 13.1 13.1
22.1 18.1 20.1   HPP 18.2 1,0  HPP ■ 20.1 22.0 5,0 20.1 20.1 20.1
9.9 8.1 9.0   HPT  HPT ■ 9.0 9.0 9.0 9.0
6.1 5.1 5.6   ICI 5.2 5,0  ICI ■ 5.6 1,0 1,3 5.6 3,0 6.1 1,2 5.1 5.6 5.1
11.6 9.6 10.6   IHK 9.6 5,0  IHK ■ 10.6 10.5 2,0 10.6 5,0 11.0 5,0 10.6 10.6 10.6
11.0 9.0 10.0   IME  IME ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
21.1 17.3 19.2   IN4 18.2 5,6 18.5 5,0  IN4 ■ 19.2 21.1 1,0 19.2 19.2 19.2
2.7 2.3 2.5   JSC  JSC ■ 2.5 2.5 2.5 2.5
7.2 3.2 5.2   KBE 5.3 1,0  KBE ■ 5.2 5.2 5.2 5.2
3.0 2.6 2.8   KCE 3.0 5,5  KCE ■ 2.8 2.8 2.8 2.8
2.0 1.8 1.9   KSC 2.0 6,5  KSC ■ 1.9 1.9 1.9 1.9
1.8 1.6 1.7   LCC 1.8 5,0  LCC ■ 1.7 1.7 1.7 1.7
11.8 9.8 10.8   LKW  LKW ■ 10.8 10.8 10.8 10.8
6.6 5.4 6.0   MDF 6.0 2,6  MDF ■ 6.0 6.0 6.0 6.0
0.9 0.5 0.7   MEF 0.7 3,7 0.9 41,5  MEF ■ 0.7 0.7 0.7 0.7
14.0 6.0 10.0   MTC  MTC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
29.9 24.5 27.2   MTH 25.9 25,9 26.6 1,0 27.2 3,2  MTH ▼ -1.9 25.3 2,0 2,0 29.8 3,2 25.3 25.3 25.3
21.0 17.2 19.1   MTP  MTP ■ 19.1 17.2 1,9 18.1 2,0 19.0 3,0 19.1 19.1 19.1
19.0 15.6 17.3   NBS 19.0 25,0  NBS ■ 17.3 17.3 17.3 17.3
19.8 16.2 18.0   NBW 18.0 7,0  NBW ■ 18.0 5,0 5,0 18.5 3,5 18.0 18.0 18.0 5,0
7.1 5.9 6.5   ND2 6.2 1,0 6.5 2,9  ND2 ■ 6.5 7.0 1,0 7.1 1,2 6.5 6.5 6.5
29.7 24.3 27.0   NDC 27.0 4,0  NDC ■ 27.0 29.7 1,0 27.0 27.0 27.0
71.4 30.6 51.0   NHN 50.0 4,0  NHN ■ 51.0 51.0 51.0 51.0
15.4 6.6 11.0   NNT  NNT ■ 11.0 11.0 11.0 11.0
1.5 1.3 1.4   NOS 1.3 22,6 1.4 4,9  NOS ▲ 0.1 1.5 1,0 1,1 1.5 35,3 1.5 1.5 1.5
12.8 10.6 11.7   NT2 11.3 11,3 11.4 1,9 11.5 4,0  NT2 ▼ -0.1 11.6 6,0 61,5 11.7 20,1 11.8 10,0 12.0 42,7 11.7 11.7 11.6
4.6 3.8 4.2   NTB 3.8 5,5 3.9 5,1  NTB ■ 4.2 5,0 94,6 4.3 6,5 4.4 30,0 4.5 45,0 3.9 4.4 3.9
37.6 30.8 34.2   NTW 31.5 31,5 31.6 1,5 31.7 2,0  NTW ▼ -0.9 33.3 9,0 2,0 33.5 3,0 34.0 1,0 35.0 5,0 30.9 33.3 30.9
8.8 7.2 8.0   PEC  PEC ■ 8.0 8.0 8.0 8.0
13.0 10.8 11.9   PJS 11.9 11,9 12.5 5,0 13.0 1,0  PJS ▲ 1.1 13.0 1,0 3,0 10.9 13.0 10.9 1,0
3.4 2.8 3.1   PMT 2.9 1,0  PMT ▲ 0.3 3.4 1,0 1,1 3.4 3.4 3.4
9.1 7.5 8.3   POV 7.5 7,5 8.1 3,7 8.3 2,0  POV ▲ 0.3 8.6 1,0 1,1 8.6 4,0 9.0 7,0 9.1 9.1 8.5
7.2 6.0 6.6   PSB 6.9 6,9 7.0 15,3 7.1 8,5  PSB ▲ 0.5 7.1 1,0 117,4 7.2 28,0 6.5 7.2 6.3
19.8 8.6 14.2   PSL  PSL ■ 14.2 14.2 14.2 14.2
11.0 9.0 10.0   PSP 9.8 9,8 9.9 8,6 10.0 2,3  PSP ■ 10.0 9,7 84,5 10.2 5,8 10.5 3,3 10.8 8,2 9.8 10.1 9.8
15.5 12.7 14.1   PTD 12.7 12,7 14.1 3,0 14.2 6,0  PTD ■ 14.1 14.1 14.1 14.1
2.1 0.9 1.5   PTG 2.1 41,5  PTG ■ 1.5 1.5 1.5 1.5
4.2 3.6 3.9   PTH 4.2 5,5  PTH ■ 3.9 3.9 3.9 3.9
11.0 9.0 10.0   PTP  PTP ■ 10.0 11.0 3,0 10.0 10.0 10.0
7.5 6.3 6.9   PTT  PTT ■ 6.9 6.9 6,0 7.0 3,0 6.9 6.9 6.9
14.0 6.0 10.0   PX1  PX1 ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
2.2 1.8 2.0   PXM 1.8 1,8 1.9 85,7 2.0 17,7  PXM ▲ 0.1 2.1 1,9 236,0 2.1 2,8 2.2 144,0 2.0 2.1 1.8
4.2 3.6 3.9   QCC 4.0 4,0 4.1 5,0 4.2 2,0  QCC ▲ 0.3 4.2 1,0 1,0 4.2 4.2 4.2
8.4 7.0 7.7   QPH  QPH ■ 7.7 8.0 5,0 8.4 2,0 7.7 7.7 7.7
24.9 10.7 17.8   S33 10.7 1,0  S33 ■ 17.8 17.8 17.8 17.8
3.3 2.7 3.0   S96 2.7 2,7 2.8 20,5 2.9 5,5  S96 ▼ -0.1 2.9 2,9 55,1 3.0 73,8 3.1 50,6 3.2 67,2 2.9 2.9 2.9
4.7 3.9 4.3   SBS 4.1 4,1 4.2 45,9 4.3 4,1  SBS ▲ 0.1 4.4 1,0 635,5 4.4 90,1 4.5 120,3 4.6 101,2 4.1 4.4 4.1 10,0
4.6 3.8 4.2   SCC 3.8 2,3  SCC ▼ -0.4 3.8 7,0 1,1 4.0 4.0 3.8
10.1 8.3 9.2   SCI 8.3 1,0 9.2 1,8  SCI ▲ 0.8 10.0 1,0 6,0 10.1 6,0 10.0 10.0 10.0
3.6 3.0 3.3   SCO 3.0 3,0 3.2 2,0 3.4 4,0  SCO ▲ 0.3 3.6 5,0 8,0 3.6 5,0 3.6 3.6 3.6
6.8 5.6 6.2   SD3 5.6 7,1  SD3 ▼ -0.6 5.6 4,0 5,5 6.2 6,0 6.3 1,0 6.4 2,6 6.0 6.0 5.6
2.2 1.8 2.0   SDB 1.8 3,3  SDB ▼ -0.2 1.8 3,4 20,7 2.0 1,9 2.1 3,0 2.2 2,5 2.0 2.0 1.8
100.1 81.9 91.0   SDI 99.9 99,9 100.0 1,1 100.1 61,2  SDI ▲ 9.1 100.1 6,0 57,2 93.5 100.1 93.5
13.8 11.4 12.6   SDK 12.0 12,0 12.5 8,4 12.6 4,0  SDK ▲ 0.4 13.0 3,0 2,0 13.5 2,0 13.6 5,0 13.7 9,2 13.0 13.0 13.0
14.8 12.2 13.5   SDV 13.3 15,7 13.5 1,0  SDV ■ 13.5 14.8 5,0 13.5 13.5 13.5
6.6 5.4 6.0   SGS 5.4 3,7 5.5 4,0  SGS ▼ -0.5 5.5 5,0 1,6 6.3 2,0 6.4 5,0 6.5 5,0 5.5 5.5 5.5
13.2 10.8 12.0   SHV  SHV ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
2.2 1.8 2.0   SJM 1.8 1,8 1.9 2,0 2.0 1,0  SJM ▲ 0.1 2.1 3,0 4,0 2.1 10,8 2.2 28,2 2.0 2.1 2.0
18.7 15.3 17.0   SMB 15.3 15,3 16.0 5,0 16.8 1,1  SMB ■ 17.0 1,0 3,0 17.5 1,9 16.8 17.5 16.8
11.5 9.5 10.5   SPC 10.0 10,0 10.5 5,0 11.5 6,0  SPC ▲ 1.0 11.5 1,0 2,0 11.4 11.5 11.4 2,0
5.3 4.5 4.9   SPD  SPD ▼ -0.4 4.5 2,9 2,9 4.5 4.5 4.5
10.4 8.6 9.5   SPH  SPH ■ 9.5 9.5 9.5 9.5
5.2 4.4 4.8   SSF  SSF ■ 4.8 4.8 4.8 4.8
11.2 4.8 8.0   SSN  SSN ■ 8.0 8.0 8.0 8.0
3.8 3.2 3.5   STL 3.2 1,1 3.5 4,0  STL ■ 3.5 4,0 28,6 3.6 3,0 3.7 1,2 3.8 1,4 3.5 3.5 3.5
17.7 14.5 16.1   STS  STS ■ 16.1 16.1 16.1 16.1
26.8 11.6 19.2   STU  STU ■ 19.2 19.2 19.2 19.2
7.9 6.5 7.2   STV  STV ■ 7.2 7.2 1,0 7.3 1,0 7.2 7.2 7.2
25.2 10.8 18.0   SWC  SWC ■ 18.0 1,0 1,0 18.0 9,0 18.0 18.0 18.0
8.5 3.7 6.1   TBT  TBT ■ 6.1 6.1 6.1 6.1
6.7 2.9 4.8   TDS 2.9 5,0 3.0 3,0  TDS ■ 4.8 4.8 4.8 4.8
4.1 3.5 3.8   TGP 3.5 9,9  TGP ▼ -0.3 3.5 1,0 10,3 4.0 1,0 4.1 5,0 3.5 4.0 3.5
4.4 3.6 4.0   TIS 3.7 3,0  TIS ▲ 0.1 4.1 1,0 2,0 4.1 2,1 4.2 1,1 4.1 4.1 4.1
6.1 5.1 5.6   TLT 5.1 1,0  TLT ▲ 0.4 6.0 1,0 1,0 6.0 5,0 6.1 5,2 6.0 6.0 6.0
10.8 9.0 9.9   TMW 10.8 1,0  TMW ■ 9.9 9.9 9.9 9.9
4.4 3.6 4.0   TNB 3.6 1,0  TNB ■ 4.0 1,0 2,0 4.0 4,8 4.2 4,9 4.3 1,0 3.6 4.0 3.6
3.1 2.7 2.9   TNM 2.7 10,0  TNM ■ 2.9 2.9 4,1 3.0 6,5 3.1 3,0 2.9 2.9 2.9
13.2 10.8 12.0   TNY  TNY ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
13.7 11.3 12.5   TTG  TTG ■ 12.5 11.3 1,0 13.3 2,0 12.5 12.5 12.5
9.9 8.1 9.0   TTR  TTR ▲ 0.8 9.8 2,0 6,0 9.9 1,0 9.8 9.8 9.8
2.1 0.9 1.5   TVG 2.1 5,0  TVG ■ 1.5 1.5 1.5 1.5
8.3 6.9 7.6   UDJ 7.5 7,5 7.6 1,3 7.7 3,0  UDJ ▲ 0.3 7.9 5,0 9,1 7.9 1,0 8.0 419,1 8.1 2,0 7.8 8.2 7.8
2.0 1.8 1.9   V11 1.8 1,8 1.9 1,0 2.0 8,0  V11 ▲ 0.1 2.0 2,0 21,2 2.0 2.0 2.0
3.0 2.6 2.8   VCA 2.6 2,6 2.7 12,6 2.8 8,0  VCA ▼ -0.1 2.7 1,0 1,0 2.7 2.7 2.7
3.6 3.0 3.3   VCT  VCT ■ 3.3 3.6 1,0 3.3 3.3 3.3
2.6 2.2 2.4   VCX 2.2 10,0  VCX ■ 2.4 2.4 2.4 2.4
23.9 19.7 21.8   VDN  VDN ■ 21.8 22.0 1,9 21.8 21.8 21.8
6.2 5.2 5.7   VDT 5.2 2,0  VDT ■ 5.7 5.7 5.7 5.7
8.9 7.3 8.1   VFC 7.3 1,0  VFC ■ 8.1 8.9 1,0 8.1 8.1 8.1
13.5 11.1 12.3   VHF  VHF ■ 12.3 12.3 12.3 12.3
3.5 2.9 3.2   VHH 2.9 3,0  VHH ■ 3.2 3.2 3,0 3.3 2,1 3.4 1,0 3.2 3.2 3.2
8.8 7.2 8.0   VIN 7.4 7,4 7.5 5,2 7.6 1,0  VIN ■ 8.0 8.0 8.0 8.0
15.0 12.4 13.7   VIR  VIR ■ 13.7 13.3 1,0 13.5 1,0 13.7 13.7 13.7
5.9 4.9 5.4   VKD 5.9 19,5  VKD ■ 5.4 5.4 5.4 5.4
1.8 1.6 1.7   VKP 1.6 10,0  VKP ■ 1.7 3,0 3,1 1.7 18,5 1.8 38,3 1.7 1.7 1.7
3.7 1.7 2.7   VNX 3.7 5,0  VNX ■ 2.7 2.7 2.7 2.7
16.5 13.5 15.0   VQC 13.6 1,0  VQC ■ 15.0 15.0 15.0 15.0
1.7 1.5 1.6   VSG 1.5 30,5  VSG ■ 1.6 1,0 1,2 1.6 1,0 1.7 19,2 1.6 1.7 1.6
3.0 2.6 2.8   VSP 2.6 303,1 2.7 2,2  VSP ▲ 0.1 2.9 3,0 261,3 2.9 134,9 3.0 371,0 2.8 2.9 2.7
15.8 13.0 14.4   VT1  VT1 ▼ -1.4 13.0 1,0 1,0 13.0 11,2 14.4 2,0 15.7 1,0 13.0 13.0 13.0
6.6 5.4 6.0   VTA 5.5 20,0  VTA ▼ -0.2 5.8 5,0 55,8 5.8 1,0 5.9 8,4 6.0 8,0 6.0 6.0 5.8
9.0 7.4 8.2   VTI  VTI ■ 8.2 8.1 3,0 8.2 8.2 8.2
8.3 6.9 7.6   VTX 6.9 6,9 7.5 10,0 7.6 8,5  VTX ■ 7.6 1,5 4,5 8.0 3,0 8.1 2,0 8.2 6,0 7.6 7.6 7.6
33.3 27.3 30.3   WSB 27.3 4,0  WSB ■ 30.3 29.0 8,0 29.7 5,0 30.0 5,0 30.3 30.3 30.3
1.9 1.7 1.8   WTC  WTC ■ 1.8 1.8 1.8 1.8
4.8 4.0 4.4   YBC  YBC ■ 4.4 4.4 4.4 4.4

Ghi chú: Giá 1,000 Đồng, Khối lượng 100 cổ phiếu