• HSX

  • HNX

  • UPCoM

  • VN30

  • HNX30

  • Ngày giao dịch:
  • Tình trạng thị trường:
UPCOM-INDEX: 47.95▲+0.20  0.42% KLGD: 784,702 GTGD: 4.47 tỷ
Số mã CK tăng : 30( 0 ) Số mã CK giảm: 11( 0 ) Số mã CK không đổi: 9
8.9 7.3 8.1   ABI 7.5 1,0  ABI ■ 8.1 8.5 5,0 8.6 1,0 8.7 1,0 8.1 8.1 8.1
20.9 17.1 19.0   ACE  ACE ■ 19.0 19.0 5,0 20.9 2,0 19.0 19.0 19.0
21.5 17.7 19.6   ADP 17.7 5,0 18.6 5,0  ADP ■ 19.6 21.1 1,0 19.6 19.6 19.6
9.1 7.5 8.3   BHP 8.5 5,9 9.1 2,0  BHP ■ 8.3 8.3 8.3 8.3
7.4 6.2 6.8   BMJ 6.2 1,0  BMJ ■ 6.8 6.8 6.8 6.8
24.2 19.8 22.0   BTC 23.0 1,0  BTC ▲ 1.0 23.0 1,0 1,0 23.0 23.0 23.0
20.9 17.1 19.0   BTG  BTG ■ 19.0 19.0 19.0 19.0
16.6 13.6 15.1   BTW 14.5 2,0 14.6 8,4  BTW ■ 15.1 15.8 5,0 16.0 1,5 16.6 2,9 15.1 15.1 15.1
10.5 8.7 9.6   BVN 9.4 1,0  BVN ■ 9.6 2,0 4,0 9.9 1,0 10.0 1,3 10.2 1,0 10.4 10.4 9.6
6.1 5.1 5.6   BWA 5.6 2,0  BWA ■ 5.6 5.6 5.6 5.6
3.0 2.6 2.8   CAD 2.6 7,0  CAD ■ 2.8 2.8 9,9 2.9 8,9 3.0 10,1 2.8 2.8 2.8
16.8 7.2 12.0   CEC  CEC ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
6.7 5.5 6.1   CFC 6.7 3,0  CFC ■ 6.1 6.1 6.1 6.1
14.3 11.7 13.0   CI5  CI5 ■ 13.0 13.0 13.0 13.0
3.9 1.7 2.8   CT3 1.7 10,0 3.9 2,3  CT3 ■ 2.8 2.8 2.8 2.8
3.5 1.5 2.5   CZC 2.7 6,0 3.5 16,5  CZC ■ 2.5 2.5 2.5 2.5
4.2 1.8 3.0   D26 1.8 10,0 4.2 3,9  D26 ▲ 1.2 4.2 1,0 1,0 4.2 4.2 4.2
45.6 37.4 41.5   DAP  DAP ■ 41.5 41.5 41.5 41.5
13.8 6.0 9.9   DBF  DBF ■ 9.9 9.9 9.9 9.9
53.4 43.8 48.6   DBM  DBM ■ 48.6 53.4 1,4 48.6 48.6 48.6
24.8 20.4 22.6   DDN 24.3 24,3 24.4 4,0 24.8 1,3  DDN ▲ 1.6 24.2 3,0 3,0 24.2 24.2 24.2
9.0 7.4 8.2   DGT  DGT ▲ 0.7 8.9 1,0 1,0 8.4 1,0 8.9 1,0 8.9 8.9 8.9
11.0 9.0 10.0   DLC  DLC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
14.0 6.0 10.0   DLD  DLD ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
3.9 3.3 3.6   DNF  DNF ■ 3.6 3.6 3.6 3.6
7.2 6.0 6.6   DNL 7.2 3,0  DNL ■ 6.6 6.6 6.6 6.6
7.1 5.9 6.5   DNS  DNS ■ 6.5 7.0 7,0 7.1 1,0 6.5 6.5 6.5
15.4 12.6 14.0   DNT  DNT ■ 14.0 14.0 14.0 14.0
9.4 7.8 8.6   DPP 7.8 1,0 9.4 7,8  DPP ■ 8.6 8.6 8.6 8.6
3.7 3.1 3.4   DTC  DTC ■ 3.4 3.4 3.4 3.4
2.1 0.9 1.5   DTV 2.1 1,5  DTV ■ 1.5 1.5 1.5 1.5
9.4 7.8 8.6   DVC 9.0 1,0  DVC ■ 8.6 8.6 8.6 8.6
10.8 9.0 9.9   DVH 9.0 4,0  DVH ■ 9.9 9.9 9.9 9.9
3.3 2.7 3.0   DXL  DXL ■ 3.0 3.0 3.0 3.0
4.4 3.6 4.0   FBA 3.6 2,0 3.7 1,0  FBA ■ 4.0 4.1 1,0 4.2 1,0 4.3 1,0 4.0 4.0 4.0
15.6 12.8 14.2   GDW 13.3 3,0  GDW ■ 14.2 14.8 2,0 15.0 3,3 14.2 14.2 14.2
3.4 2.8 3.1   GER 3.4 2,0  GER ▲ 0.3 3.4 1,0 1,0 3.4 3.4 3.4
34.6 28.4 31.5   GHC 29.5 29,5 30.0 7,0 31.5 3,0  GHC ■ 31.5 2,0 2,0 32.0 1,0 33.0 1,0 31.5 31.5 31.5
6.2 5.2 5.7   GTH 5.2 5,0 5.3 5,0  GTH ■ 5.7 6.0 5,0 6.2 1,0 5.7 5.7 5.7
8.1 6.7 7.4   H11  H11 ■ 7.4 7.4 2,0 8.0 1,0 7.4 7.4 7.4
16.6 13.6 15.1   HBD 13.6 2,2 14.3 5,0  HBD ▼ -1.5 13.6 5,0 5,0 15.8 5,0 15.9 2,0 16.0 1,0 13.6 13.6 13.6
23.4 19.2 21.3   HCI  HCI ■ 21.3 21.3 21.3 21.3
49.5 40.5 45.0   HDM  HDM ■ 45.0 40.5 8,0 47.9 5,0 49.5 1,0 45.0 45.0 45.0
13.2 10.8 12.0   HFC  HFC ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
3.0 1.4 2.2   HFX 1.4 5,0  HFX ■ 2.2 2.2 2.2 2.2
7.1 5.9 6.5   HIG 5.9 5,9 6.0 3,0 6.2 2,0  HIG ▲ 0.4 6.9 6,0 9,0 6.6 4,0 6.7 5,0 6.8 5,0 6.6 6.9 6.6
12.1 9.9 11.0   HPB 10.5 10,5 11.0 3,0 11.2 10,0  HPB ■ 11.0 11.0 11.0 11.0
15.4 6.6 11.0   HPL  HPL ■ 11.0 11.0 11.0 11.0
19.2 15.8 17.5   HPP 19.2 4,0  HPP ■ 17.5 17.5 17.5 17.5
8.2 6.8 7.5   HPT  HPT ■ 7.5 7.5 7.5 7.5
6.7 5.5 6.1   ICI 6.1 6,1 6.2 5,0 6.3 5,0  ICI ▲ 0.6 6.7 5,0 5,0 6.7 6.7 6.7
7.5 6.3 6.9   IHK 6.3 5,0 7.5 1,0  IHK ■ 6.9 6.9 6.9 6.9
12.9 10.7 11.8   IME 11.5 2,0  IME ■ 11.8 11.8 11.8 11.8
12.9 10.7 11.8   IN4 12.9 5,0  IN4 ■ 11.8 11.8 11.8 11.8
7.2 3.2 5.2   KBE  KBE ■ 5.2 5.2 5.2 5.2
4.4 3.6 4.0   KCE 4.4 1,3  KCE ■ 4.0 4.0 4.0 4.0
3.1 2.7 2.9   KSC 3.1 1,0  KSC ■ 2.9 2.9 2.9 2.9
2.7 2.3 2.5   LCC 2.3 1,0  LCC ■ 2.5 2.5 2.5 2.5
11.2 9.2 10.2   LKW  LKW ■ 10.2 11.0 1,0 10.2 10.2 10.2
55.0 45.0 50.0   MAS 46.0 46,0 50.0 5,0 52.0 1,2  MAS ▲ 5.0 55.0 1,0 4,0 55.0 4,0 55.0 55.0 55.0
5.9 4.9 5.4   MDF 5.9 5,0  MDF ■ 5.4 5.4 5.4 5.4
0.9 0.5 0.7   MEF 0.5 4,0 0.9 27,1  MEF ■ 0.7 0.7 0.7 0.7
14.0 6.0 10.0   MTC  MTC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
18.9 15.5 17.2   MTH 18.9 16,0  MTH ▲ 1.7 18.9 1,0 1,0 18.9 18.9 18.9
22.2 18.2 20.2   MTP  MTP ▼ -2.0 18.2 1,0 2,0 18.2 4,0 20.1 3,0 20.9 1,0 22.0 22.0 18.2
18.9 15.5 17.2   NBS 17.5 17,5 18.0 2,0 18.9 1,1  NBS ■ 17.2 17.2 17.2 17.2
15.7 12.9 14.3   NBW 13.3 13,3 14.0 1,5 14.3 8,7  NBW ■ 14.3 14.8 1,5 15.0 3,0 14.3 14.3 14.3
7.1 5.9 6.5   ND2 6.5 3,5  ND2 ■ 6.5 7.1 5,0 6.5 6.5 6.5
35.2 28.8 32.0   NDC 30.0 9,5  NDC ■ 32.0 34.5 5,0 35.2 1,1 32.0 32.0 32.0
56.1 45.9 51.0   NHN  NHN ■ 51.0 51.0 51.0 51.0
9.0 7.4 8.2   NNT  NNT ■ 8.2 8.2 8.2 8.2
1.6 1.4 1.5   NOS 1.4 1,4 1.5 23,5 1.6 1,0  NOS ▲ 0.1 1.6 2,0 2,0 1.6 1.6 1.6
3.7 3.1 3.4   NSP 3.4 2,0  NSP ■ 3.4 3.4 3.4 3.4
7.5 6.3 6.9   NT2 6.9 6,9 7.0 3,0 7.1 10,0  NT2 ■ 6.9 6.9 6.9 6.9
4.7 3.9 4.3   NTB 4.2 4,2 4.3 9,0 4.5 1,1  NTB ■ 4.3 5,0 4,9 4.6 26,4 4.7 92,7 4.5 4.5 4.3
32.4 26.6 29.5   NTW 27.0 1,0 29.2 4,2  NTW ■ 29.5 31.0 5,0 32.4 2,0 29.5 29.5 29.5
12.6 5.4 9.0   PEC  PEC ■ 9.0 9.0 9.0 9.0
16.5 13.5 15.0   PJS 13.6 2,0 13.7 1,0  PJS ■ 15.0 15.0 15.0 15.0
3.8 3.2 3.5   PMT 3.5 5,0  PMT ▲ 0.3 3.8 3,0 3,0 3.8 3.8 3.8
10.4 8.6 9.5   POV 8.7 9,0  POV ■ 9.5 9.0 2,4 9.5 1,9 10.0 1,8 9.5 9.5 9.5
4.5 3.7 4.1   PSB 4.0 4,0 4.1 6,0 4.2 4,0  PSB ■ 4.1 1,0 16,8 4.3 2,0 4.4 6,0 4.5 28,8 4.1 4.1 4.1
12.6 5.4 9.0   PSL  PSL ■ 9.0 9.0 9.0 9.0
9.2 7.6 8.4   PSP 8.0 8,0 8.3 5,0 8.4 2,6  PSP ■ 8.4 2,4 2,4 8.8 1,9 8.9 1,0 9.0 2,0 8.4 8.4 8.4
19.4 16.0 17.7   PTD 17.7 1,0 18.0 1,5  PTD ▲ 1.7 19.4 1,3 1,3 19.4 19.4 19.4
3.5 1.5 2.5   PTG 1.5 10,0 3.5 24,0  PTG ■ 2.5 2.5 2.5 2.5
2.4 2.0 2.2   PTH 2.4 1,2  PTH ■ 2.2 2.2 2.2 2.2
8.2 6.8 7.5   PTP  PTP ■ 7.5 7.5 7.5 7.5
5.2 4.4 4.8   PTT  PTT ■ 4.8 4.5 4,2 4.8 4.8 4.8
14.0 6.0 10.0   PX1  PX1 ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
0.5 0.3 0.4   REM 0.3 3,0 0.4 48,0 0.5 12,3  REM ■ 0.4 0.4 0.4 0.4
24.9 10.7 17.8   S33  S33 ■ 17.8 17.8 17.8 17.8
6.1 5.1 5.6   SCO  SCO ▲ 0.4 6.0 1,0 1,0 6.0 2,0 6.0 6.0 6.0
5.7 4.7 5.2   SD3 4.8 4,8 5.0 10,4 5.3 1,0  SD3 ▲ 0.2 5.4 1,0 5,0 5.5 8,1 5.6 20,0 5.7 5,0 5.4 5.4 5.4
34.2 28.0 31.1   SDI 31.1 31,1 31.2 2,8 31.3 2,8  SDI ▲ 0.1 31.2 2,0 9,2 31.7 1,7 31.8 2,2 32.0 5,7 31.2 31.8 31.1
12.3 10.1 11.2   SDK 10.8 10,8 10.9 5,0 11.0 6,7  SDK ▲ 0.1 11.3 1,0 1,4 11.4 3,0 11.5 6,0 11.6 1,8 11.5 11.6 11.3
13.2 10.8 12.0   SDV 11.0 10,0  SDV ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
3.9 3.3 3.6   SGS  SGS ▲ 0.3 3.9 2,0 2,0 3.9 3.9 3.9
13.3 10.9 12.1   SHP 10.9 10,9 12.0 5,0 12.1 3,0  SHP ■ 12.1 12.3 2,0 12.4 1,5 12.5 10,9 12.1 12.1 12.1
23.8 10.2 17.0   SHV  SHV ■ 17.0 17.0 17.0 17.0
15.4 12.6 14.0   SMB 13.7 1,0 14.0 5,0  SMB ▼ -0.1 13.9 6,0 1,5 14.5 1,0 15.0 1,0 15.4 5,0 13.9 13.9 13.9
22.0 18.0 20.0   SPC  SPC ■ 20.0 18.0 1,0 21.9 5,0 22.0 3,0 20.0 20.0 20.0
4.1 3.5 3.8   SPD 3.5 2,0  SPD ▼ -0.3 3.5 4,0 4,0 4.1 3,0 3.5 3.5 3.5
6.6 5.4 6.0   SSF 6.0 5,0  SSF ■ 6.0 6.0 6.0 6.0
12.8 5.6 9.2   SSN  SSN ■ 9.2 9.2 9.2 9.2
5.3 4.5 4.9   STL 4.5 10,2 4.6 7,0  STL ■ 4.9 4.9 2,0 5.0 2,0 5.2 2,0 4.9 4.9 4.9
18.8 15.4 17.1   STS 15.4 1,9  STS ■ 17.1 17.1 17.1 17.1
27.4 11.8 19.6   STU 21.5 2,0 27.4 1,0  STU ■ 19.6 19.6 19.6 19.6
7.5 6.3 6.9   STV 6.3 6,3 6.6 1,0 6.8 2,5  STV ▼ -0.1 6.8 1,5 1,5 7.5 4,0 6.8 6.8 6.8
11.8 9.8 10.8   SWC  SWC ■ 10.8 10.8 2,0 10.8 10.8 10.8
8.5 3.7 6.1   TBT  TBT ■ 6.1 6.1 6.1 6.1
5.8 4.8 5.3   TDS 5.0 1,0 5.3 1,0  TDS ■ 5.3 5.3 5.3 5.3
3.7 3.1 3.4   TGP 3.1 3,1 3.3 5,0 3.4 1,2  TGP ■ 3.4 3.4 3.4 3.4
4.6 3.8 4.2   TIS 3.8 1,0  TIS ▲ 0.2 4.4 1,0 1,0 4.3 3,3 4.4 4,5 4.5 4,3 4.4 4.4 4.4
4.8 4.0 4.4   TLT 4.4 4,1  TLT ■ 4.4 9,0 9,0 4.7 3,3 4.8 4,0 4.4 4.4 4.4
6.9 5.7 6.3   TMW 6.9 6,4  TMW ■ 6.3 6.3 6.3 6.3
3.9 3.3 3.6   TNB 3.3 2,0  TNB ■ 3.6 3.8 3,5 3.9 10,0 3.6 3.6 3.6
3.7 3.1 3.4   TNM  TNM ■ 3.4 3.4 3.4 3.4
16.8 7.2 12.0   TNY  TNY ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
8.5 7.1 7.8   TTG  TTG ■ 7.8 3,0 3,0 7.8 7.8 7.8
12.1 5.3 8.7   TTR  TTR ■ 8.7 8.7 8.7 8.7
2.1 0.9 1.5   TVG 2.1 1,0  TVG ■ 1.5 1.5 1.5 1.5
10.0 8.2 9.1   UDJ 8.3 1,5 8.5 2,0  UDJ ■ 9.1 9.3 1,6 9.4 2,0 9.5 18,8 9.1 9.1 9.1
2.3 1.9 2.1   V11 1.9 2,0  V11 ▲ 0.1 2.2 2,0 1,2 2.0 25,5 2.2 4,7 2.3 7,3 2.2 2.3 2.2
10.3 4.5 7.4   VCA 4.5 6,0  VCA ■ 7.4 7.4 3,0 7.4 7.4 7.4
3.6 3.0 3.3   VCT 3.6 1,8  VCT ■ 3.3 3.3 3.3 3.3
5.6 2.4 4.0   VCX  VCX ■ 4.0 4.0 4.0 4.0
24.4 20.0 22.2   VDN  VDN ■ 22.2 22.2 22.2 22.2
6.3 5.3 5.8   VDT 5.3 1,0  VDT ■ 5.8 6.3 1,0 5.8 5.8 5.8
11.6 9.6 10.6   VFC  VFC ■ 10.6 11.0 1,0 11.6 3,0 10.6 10.6 10.6
12.6 10.4 11.5   VHF  VHF ■ 11.5 11.5 11.5 11.5
13.3 10.9 12.1   VIR  VIR ▲ 1.1 13.2 1,0 1,0 13.0 10,0 13.2 13.2 13.2
7.2 3.2 5.2   VKD 7.2 3,0  VKD ■ 5.2 5.2 5.2 5.2
2.0 1.8 1.9   VKP 1.8 6,0  VKP ▲ 0.1 2.0 1,0 1,0 2.0 5,2 2.0 2.0 2.0
6.3 2.7 4.5   VNX 6.3 2,0  VNX ■ 4.5 4.5 4.5 4.5
20.9 17.1 19.0   VQC 18.8 6,6  VQC ■ 19.0 19.0 19.0 19.0
1.8 1.6 1.7   VSG 1.6 1,0 1.7 1,9  VSG ▲ 0.1 1.8 1,0 2,0 1.8 11,1 1.8 1.8 1.8
2.9 2.5 2.7   VSP 2.5 2,5 2.6 109,9 2.7 5,7  VSP ▲ 0.1 2.8 1,0 206,3 2.8 90,5 2.9 155,7 2.7 2.8 2.7
13.2 10.8 12.0   VT1  VT1 ■ 12.0 12.5 1,4 13.2 9,0 12.0 12.0 12.0
4.5 3.7 4.1   VTA 4.0 4,0 4.1 5,1 4.2 1,1  VTA ▲ 0.4 4.5 6,0 8,0 4.4 1,0 4.5 4,4 4.4 4.5 4.4
8.6 7.2 7.9   VTI 7.2 2,0 7.4 4,0  VTI ▼ -0.6 7.3 2,0 2,0 8.6 8,0 7.3 7.3 7.3
26.4 21.6 24.0   WSB 21.6 2,0 23.0 1,0  WSB ■ 24.0 26.4 3,0 24.0 24.0 24.0
2.6 2.2 2.4   WTC  WTC ■ 2.4 2.4 4,0 2.5 4,0 2.4 2.4 2.4

Ghi chú: Giá 1,000 Đồng, Khối lượng 100 cổ phiếu