• HSX

  • HNX

  • UPCoM

  • VN30

  • HNX30

  • Ngày giao dịch:
  • Tình trạng thị trường:
UPCOM-INDEX: 47.95▲+0.62  1.30% KLGD: 1,134,985 GTGD: 6.73 tỷ
Số mã CK tăng : 20( 9 ) Số mã CK giảm: 9( 5 ) Số mã CK không đổi: 9
10.3 8.5 9.4   ABI 9.2 10,0  ABI ■ 9.4 9.8 5,0 10.3 2,0 9.4 9.4 9.4
18.8 15.4 17.1   ACE 15.4 1,0  ACE ■ 17.1 17.5 1,0 17.1 17.1 17.1
23.2 19.0 21.1   ADP 19.7 1,0 20.0 1,0  ADP ■ 21.1 22.5 1,0 21.1 21.1 21.1
11.6 5.0 8.3   BHP 7.5 5,0  BHP ■ 8.3 8.3 8.3 8.3
7.3 6.1 6.7   BMJ 6.2 5,0  BMJ ■ 6.7 6.7 6.7 6.7
44.0 36.0 40.0   BTC 36.0 8,0  BTC ▼ -4.0 36.0 2,0 2,0 38.0 2,0 44.0 3,3 36.0 36.0 36.0
18.9 15.5 17.2   BTG  BTG ■ 17.2 17.2 17.2 17.2
16.0 13.2 14.6   BTW 14.6 14,6 14.7 1,0 15.0 2,0  BTW ▲ 0.4 15.0 1,0 2,0 15.5 1,0 16.0 2,0 15.0 15.0 15.0
9.3 7.7 8.5   BVN 8.2 8,2 8.3 1,7 8.5 1,0  BVN ■ 8.5 1,4 1,4 8.7 1,0 8.8 1,2 9.0 2,0 8.5 8.5 8.5
4.4 3.6 4.0   BWA 3.6 2,0  BWA ■ 4.0 4.0 4.0 4.0
2.3 1.9 2.1   CAD 1.9 13,2  CAD ▼ -0.1 2.0 1,0 18,7 2.0 6,6 2.1 4,0 2.2 6,9 2.0 2.0 1.9
14.0 6.0 10.0   CEC 6.5 3,0  CEC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
7.4 6.2 6.8   CFC 6.2 2,0  CFC ▼ -0.6 6.2 1,0 1,0 6.2 6.2 6.2
30.0 24.6 27.3   CI5  CI5 ■ 27.3 27.3 27.3 27.3
63.8 52.2 58.0   CNC  CNC ■ 58.0 52.2 6,0 54.0 5,0 61.0 1,0 58.0 58.0 58.0
4.2 3.6 3.9   CT3 4.2 3,0  CT3 ■ 3.9 3.9 3.9 3.9
3.5 1.5 2.5   CZC 3.5 34,0  CZC ■ 2.5 2.5 2.5 2.5
5.6 4.6 5.1   D26  D26 ■ 5.1 5.1 5.1 5.1
58.1 24.9 41.5   DAP  DAP ■ 41.5 41.5 41.5 41.5
13.8 6.0 9.9   DBF  DBF ■ 9.9 9.9 9.9 9.9
22.0 18.0 20.0   DBM 19.0 19,0 19.8 3,0 20.0 4,0  DBM ■ 20.0 20.0 20.0 20.0
12.9 10.7 11.8   DDN 12.9 7,0  DDN ■ 11.8 11.8 11.8 11.8
5.5 4.5 5.0   DGT 5.0 1,0  DGT ■ 5.0 5.0 5.0 5.0
14.0 6.0 10.0   DLC  DLC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
14.0 6.0 10.0   DLD  DLD ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
5.0 2.2 3.6   DNF  DNF ■ 3.6 3.6 3.6 3.6
7.2 6.0 6.6   DNL 6.3 6,3 6.6 2,0 6.8 1,0  DNL ■ 6.6 6.6 6.6 6.6
11.0 9.0 10.0   DNS  DNS ▲ 0.8 10.8 1,0 9,0 10.8 4,0 11.0 3,4 9.0 10.8 9.0
19.6 8.4 14.0   DNT  DNT ■ 14.0 14.0 14.0 14.0
13.7 11.3 12.5   DPP 13.7 4,0  DPP ▲ 1.2 13.7 1,0 1,0 13.7 13.7 13.7
4.0 3.4 3.7   DTC 3.4 3,0  DTC ■ 3.7 3.7 5,0 3.8 5,0 4.0 5,0 3.7 3.7 3.7
7.9 6.5 7.2   DTN 6.8 2,0  DTN ■ 7.2 7.2 7.2 7.2
2.1 0.9 1.5   DTV 2.1 6,5  DTV ■ 1.5 1.5 1.5 1.5
11.9 5.1 8.5   DVC 8.6 1,0  DVC ■ 8.5 8.5 8.5 8.5
9.9 8.1 9.0   DVH 8.3 5,0 9.2 5,0  DVH ■ 9.0 9.0 9.0 9.0
3.2 1.4 2.3   DXL  DXL ■ 2.3 2.3 2.3 2.3
5.3 4.5 4.9   FBA  FBA ■ 4.9 4.5 6,0 5.1 1,2 5.3 3,0 4.9 4.9 4.9
16.6 13.6 15.1   GDW 14.4 14,4 14.5 10,0 14.6 2,0  GDW ■ 15.1 16.0 8,0 15.1 15.1 15.1
4.0 3.4 3.7   GER 3.4 1,0  GER ■ 3.7 3.7 3.7 3.7
27.5 22.5 25.0   GHC 22.6 22,6 22.8 3,0 23.5 3,0  GHC ■ 25.0 6,0 1,3 25.0 9,0 25.3 9,0 25.5 1,6 25.0 25.3 25.0
5.8 4.8 5.3   GTH 5.0 5,0 5.1 1,0 5.2 5,0  GTH ■ 5.3 5.3 5.3 5.3
11.5 9.5 10.5   H11  H11 ■ 10.5 9.7 1,0 10.5 10.5 10.5
12.9 10.7 11.8   HBD  HBD ■ 11.8 11.8 11.8 11.8
6.9 5.7 6.3   HCI 6.9 6,5  HCI ■ 6.3 6.3 6.3 6.3
51.3 42.1 46.7   HDM  HDM ■ 46.7 43.0 3,0 46.8 3,0 51.3 3,0 46.7 46.7 46.7
16.1 6.9 11.5   HFC 7.0 3,0  HFC ■ 11.5 11.5 11.5 11.5
3.0 1.4 2.2   HFX  HFX ■ 2.2 2.2 2.2 2.2
5.8 4.8 5.3   HIG 4.9 4,9 5.0 5,0 5.1 5,0  HIG ■ 5.3 5.4 1,1 5.5 6,2 5.7 6,3 5.3 5.3 5.3
18.8 15.4 17.1   HPB  HPB ■ 17.1 17.0 1,0 17.1 2,0 17.1 17.1 17.1
18.4 15.2 16.8   HPP 18.4 9,0  HPP ▲ 1.6 18.4 1,0 1,0 18.4 18.4 18.4
8.5 7.1 7.8   HPT 7.1 10,0  HPT ■ 7.8 8.5 4,9 7.8 7.8 7.8
5.5 4.5 5.0   ICI 4.5 4,0 4.6 1,0  ICI ■ 5.0 5.4 4,0 5.0 5.0 5.0
11.2 9.2 10.2   IHK  IHK ■ 10.2 10.0 1,0 10.2 1,2 10.2 10.2 10.2
16.8 7.2 12.0   IME  IME ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
20.9 17.1 19.0   IN4 18.5 18,5 18.7 8,1 18.8 8,0  IN4 ■ 19.0 1,0 2,5 19.0 1,0 19.5 1,0 20.7 2,5 19.0 19.0 19.0
2.5 1.1 1.8   JSC 1.1 2,0  JSC ■ 1.8 1.8 1.8 1.8
7.2 3.2 5.2   KBE  KBE ■ 5.2 5.2 5.2 5.2
2.8 1.2 2.0   KCE 2.2 10,0 2.8 5,0  KCE ■ 2.0 2.0 2.0 2.0
2.0 1.8 1.9   KSC 2.0 17,0  KSC ■ 1.9 1.9 1.9 1.9
1.9 1.7 1.8   LCC 1.7 1,0  LCC ■ 1.8 1.8 1.8 1.8
11.2 9.2 10.2   LKW 9.3 2,0  LKW ■ 10.2 10.2 10.2 10.2
6.1 5.1 5.6   MDF 5.5 5,5 5.6 1,2 5.8 2,0  MDF ■ 5.6 5.6 5.6 5.6
0.9 0.5 0.7   MEF 0.9 46,0  MEF ■ 0.7 0.7 0.7 0.7
14.0 6.0 10.0   MTC  MTC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
22.0 18.0 20.0   MTH 20.0 20,0 20.1 3,6 22.0 1,1  MTH ▲ 2.0 22.0 5,0 2,9 20.1 22.0 20.1
16.6 13.6 15.1   MTP 14.4 4,0 14.5 8,0  MTP ▲ 1.5 16.6 2,0 1,1 16.6 16.6 14.5
24.0 10.4 17.2   NBS  NBS ■ 17.2 17.2 17.2 17.2
16.6 13.6 15.1   NBW 15.1 6,8  NBW ■ 15.1 16.5 1,0 15.1 15.1 15.1
6.8 5.6 6.2   ND2 6.2 5,0  ND2 ■ 6.2 6.5 5,2 6.2 6.2 6.2
30.8 25.2 28.0   NDC 27.0 27,0 27.1 15,0 28.0 9,0  NDC ▼ -1.0 27.0 3,0 1,8 28.4 5,0 28.5 2,5 27.0 27.0 27.0
71.4 30.6 51.0   NHN  NHN ■ 51.0 51.0 51.0 51.0
12.1 9.9 11.0   NNT  NNT ■ 11.0 12.1 1,0 11.0 11.0 11.0
1.7 1.5 1.6   NOS 1.5 5,4  NOS ▲ 0.1 1.7 1,0 1,0 1.6 2,4 1.7 37,2 1.7 1.7 1.7
8.8 7.2 8.0   NT2 7.7 7,7 8.0 3,0 8.1 3,0  NT2 ▲ 0.8 8.8 4,7 57,4 8.8 3,3 8.1 8.8 8.1
3.8 3.2 3.5   NTB 3.3 3,3 3.4 10,8 3.5 2,5  NTB ■ 3.5 28,0 46,5 3.6 6,1 3.7 41,2 3.8 118,1 3.6 3.6 3.5
29.8 24.4 27.1   NTW 26.5 26,5 27.0 7,0 27.1 3,6  NTW ■ 27.1 29.3 1,9 29.5 3,0 27.1 27.1 27.1
12.6 5.4 9.0   PEC  PEC ■ 9.0 9.0 9.0 9.0
13.6 11.2 12.4   PJS 12.0 5,0 12.5 1,0  PJS ■ 12.4 13.6 1,0 12.4 12.4 12.4
4.2 3.6 3.9   PMT 3.6 5,0  PMT ■ 3.9 4.2 5,0 3.9 3.9 3.9
9.5 7.9 8.7   POV 7.9 4,4  POV ■ 8.7 8.7 8.7 8.7
4.5 3.7 4.1   PSB 3.8 3,8 3.9 42,1 4.0 6,4  PSB ■ 4.1 1,0 30,8 4.1 4,0 4.2 14,2 4.3 10,0 4.1 4.1 4.1 25,1
15.6 12.8 14.2   PSL 13.5 1,0  PSL ■ 14.2 14.5 2,2 14.2 14.2 14.2
8.6 7.2 7.9   PSP 7.7 7,7 7.8 5,6 7.9 3,0  PSP ■ 7.9 8.3 5,0 8.4 3,4 8.5 1,0 7.9 7.9 7.9
14.7 12.1 13.4   PTD 14.7 5,7  PTD ■ 13.4 13.4 13.4 13.4
2.1 0.9 1.5   PTG 1.0 1,0 2.1 36,0  PTG ■ 1.5 1.5 1.5 1.5
3.0 2.6 2.8   PTH 3.0 5,1  PTH ■ 2.8 2.8 2.8 2.8
10.3 8.5 9.4   PTP 8.5 1,0  PTP ■ 9.4 9.4 9.4 9.4
7.5 6.3 6.9   PTT  PTT ■ 6.9 6.3 2,3 6.9 6.9 6.9
14.0 6.0 10.0   PX1  PX1 ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
1.9 1.7 1.8   PXM  PXM ▼ -0.1 1.7 9,0 67,3 1.7 206,8 1.8 111,1 1.9 75,8 1.8 1.8 1.7
3.0 2.6 2.8   QCC 2.8 2,0 3.0 1,7  QCC ■ 2.8 2.8 2.8 2.8
14.0 6.0 10.0   QPH  QPH ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
24.9 10.7 17.8   S33  S33 ■ 17.8 17.8 17.8 17.8
3.9 3.3 3.6   SBS 3.3 3,3 3.4 11,5 3.5 307,0  SBS ▲ 0.1 3.7 1,0 390,9 3.7 123,6 3.8 126,5 3.9 506,1 3.6 3.7 3.5
10.4 8.6 9.5   SCI 8.6 8,6 9.5 7,0 9.6 5,0  SCI ■ 9.5 10.1 1,0 10.2 4,0 10.3 1,0 9.5 9.5 9.5
4.1 3.5 3.8   SCO  SCO ■ 3.8 3.8 3.8 3.8
5.0 4.2 4.6   SD3 4.4 4,4 4.5 17,0 4.6 19,3  SD3 ▲ 0.1 4.7 3,0 6,5 4.8 7,4 4.9 17,8 5.0 5,7 4.7 4.7 4.7
1.9 1.7 1.8   SDB 1.7 9,8  SDB ▲ 0.1 1.9 1,0 5,8 1.9 6,0 1.9 1.9 1.7
25.4 20.8 23.1   SDI 23.6 23,6 23.7 13,9 23.8 6,5  SDI ▲ 0.8 23.9 6,0 62,8 24.0 7,5 24.1 4,3 24.2 1,6 23.3 24.1 23.2
15.2 12.6 13.9   SDK 12.7 1,0  SDK ■ 13.9 13.5 5,0 13.9 7,7 14.0 1,2 13.9 13.9 13.9
13.9 11.5 12.7   SDV 12.6 12,6 12.7 1,0 12.8 8,0  SDV ▲ 0.1 12.8 2,0 2,0 13.9 6,0 12.8 12.8 12.8
11.0 9.0 10.0   SGS  SGS ■ 10.0 9.0 1,0 10.0 10.0 10.0
22.4 9.6 16.0   SHV  SHV ■ 16.0 16.0 16.0 16.0
2.3 1.9 2.1   SJM 1.9 12,5  SJM ▼ -0.1 2.0 3,0 5,4 2.1 6,7 2.2 18,5 2.3 9,6 2.0 2.0 2.0
15.6 12.8 14.2   SMB 13.5 13,5 13.8 5,0 14.0 2,0  SMB ▲ 0.3 14.5 2,0 2,0 14.4 2,0 14.5 2,3 12.8 14.5 12.8
11.3 9.3 10.3   SPC 9.3 2,0 9.5 3,0  SPC ■ 10.3 10.3 10.3 10.3
3.8 3.2 3.5   SPD 3.6 6,0  SPD ■ 3.5 3.5 3.5 3.5
8.2 6.8 7.5   SPH  SPH ■ 7.5 7.5 7.5 7.5
6.8 3.0 4.9   SSF 3.0 2,0  SSF ■ 4.9 4.9 4.9 4.9
8.8 7.2 8.0   SSN  SSN ■ 8.0 8.0 8.0 8.0
3.4 2.8 3.1   STL 2.8 2,8 2.9 5,1 3.0 5,5  STL ■ 3.1 2,0 4,0 3.1 1,9 3.2 4,9 3.3 1,0 3.0 3.1 3.0
9.4 7.8 8.6   STS 7.8 5,0  STS ▼ -0.8 7.8 1,0 1,0 7.8 7.8 7.8
28.1 12.1 20.1   STU 21.0 2,0 22.0 3,0  STU ■ 20.1 20.1 20.1 20.1
6.1 5.1 5.6   STV 5.8 5,8 5.9 6,0 6.0 2,0  STV ▲ 0.5 6.1 4,0 24,0 6.1 1,8 5.1 6.1 5.1
19.8 16.2 18.0   SWC  SWC ■ 18.0 16.2 3,3 18.0 18.0 18.0
8.5 3.7 6.1   TBT  TBT ■ 6.1 6.1 6.1 6.1
6.7 2.9 4.8   TDS 3.5 2,0  TDS ■ 4.8 4.8 4.8 4.8
2.8 2.4 2.6   TGP 2.6 25,0 2.8 9,0  TGP ■ 2.6 2.6 2.6 2.6
3.5 2.9 3.2   TIS 3.0 3,0 3.3 2,0 3.4 5,0  TIS ▲ 0.3 3.5 1,0 5,0 3.5 3.5 3.5
7.2 6.0 6.6   TLT  TLT ■ 6.6 6.2 1,0 6.6 1,5 7.2 1,1 6.6 6.6 6.6
9.3 7.7 8.5   TMW 8.4 8,4 8.5 1,0 8.6 1,5  TMW ■ 8.5 8.5 8.5 8.5
3.3 2.7 3.0   TNB 2.7 2,7 2.8 1,0 3.0 9,0  TNB ■ 3.0 3.2 5,0 3.3 3,4 3.0 3.0 3.0
3.1 2.7 2.9   TNM 2.9 1,1  TNM ■ 2.9 3.0 9,2 2.9 2.9 2.9
13.2 10.8 12.0   TNY  TNY ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
12.8 10.6 11.7   TTG  TTG ■ 11.7 10.6 1,0 11.6 2,0 11.7 11.7 11.7
12.7 10.5 11.6   TTR  TTR ■ 11.6 11.5 1,0 11.6 5,0 11.6 11.6 11.6
2.1 0.9 1.5   TVG 2.1 5,0  TVG ■ 1.5 1.5 1.5 1.5
8.6 7.2 7.9   UDJ 7.5 7,5 7.6 1,0 7.8 2,0  UDJ ▲ 0.1 8.0 1,0 1,0 8.0 1,5 8.2 2,0 8.3 1,0 8.0 8.0 8.0
2.2 1.8 2.0   V11 1.8 12,1 1.9 1,8  V11 ▲ 0.1 2.1 3,0 6,0 2.1 2,6 2.2 11,0 1.9 2.1 1.9
8.9 7.3 8.1   VCA  VCA ■ 8.1 8.0 5,6 8.9 1,0 8.1 8.1 8.1
2.6 2.2 2.4   VCT  VCT ■ 2.4 2.4 2.4 2.4
5.6 2.4 4.0   VCX  VCX ■ 4.0 4.0 4.0 4.0
23.9 19.7 21.8   VDN  VDN ■ 21.8 21.8 21.8 21.8
4.9 4.1 4.5   VDT 4.1 1,5  VDT ■ 4.5 4.5 4.5 4.5
10.2 8.4 9.3   VFC 8.4 1,0  VFC ■ 9.3 9.3 9.3 9.3
17.5 7.5 12.5   VHF  VHF ■ 12.5 12.5 12.5 12.5
3.4 2.8 3.1   VHH 2.8 2,5 2.9 4,0  VHH ▼ -0.2 2.9 2,0 10,0 3.0 2,0 3.1 3,0 3.2 12,7 3.2 3.2 2.9
14.4 11.8 13.1   VIR  VIR ■ 13.1 12.9 1,0 13.0 1,0 13.1 13.1 13.1
5.9 4.9 5.4   VKD 5.9 18,0  VKD ■ 5.4 5.4 5.4 5.4
1.8 1.6 1.7   VKP  VKP ▼ -0.1 1.6 2,0 13,1 1.7 22,6 1.8 53,9 1.7 1.7 1.6
3.7 1.7 2.7   VNX 3.7 4,0  VNX ■ 2.7 2.7 2.7 2.7
16.5 13.5 15.0   VQC  VQC ■ 15.0 15.0 15.0 15.0
1.7 1.5 1.6   VSG 1.5 15,1  VSG ■ 1.6 3,0 13,5 1.6 1,3 1.7 111,8 1.5 1.7 1.5
2.7 2.3 2.5   VSP 2.3 2,3 2.4 594,7 2.5 18,7  VSP ▲ 0.1 2.6 5,5 131,1 2.6 140,6 2.7 200,0 2.5 2.6 2.5
10.4 8.6 9.5   VT1 9.0 1,5  VT1 ■ 9.5 1,5 1,5 10.2 2,0 10.3 2,0 10.4 2,0 9.5 9.5 9.5
4.4 3.6 4.0   VTA 3.6 3,6 3.8 3,0 3.9 1,9  VTA ■ 4.0 3,0 4,0 4.0 6,0 4.1 4,1 4.2 7,0 4.0 4.0 4.0
7.1 5.9 6.5   VTI  VTI ■ 6.5 6.5 6.5 6.5
8.0 6.6 7.3   VTX 7.1 7,1 7.3 20,0 7.4 1,5  VTX ▲ 0.1 7.4 2,0 4,3 7.9 1,0 8.0 13,3 7.1 7.4 7.0
27.5 22.5 25.0   WSB 23.0 2,0  WSB ■ 25.0 26.8 1,0 27.5 1,0 25.0 25.0 25.0
3.3 1.5 2.4   WTC  WTC ■ 2.4 2.0 1,0 2.4 2.4 2.4
4.9 4.1 4.5   YBC  YBC ■ 4.5 4.9 1,0 4.5 4.5 4.5

Ghi chú: Giá 1,000 Đồng, Khối lượng 100 cổ phiếu