• HSX

  • HNX

  • UPCoM

  • VN30

  • HNX30

  • Ngày giao dịch:
  • Tình trạng thị trường:
UPCOM-INDEX: 50.31▲+0.11  0.21% KLGD: 3,103,676 GTGD: 33.58 tỷ
Số mã CK tăng : 26( 9 ) Số mã CK giảm: 17( 6 ) Số mã CK không đổi: 15
10.2 8.4 9.3   ABI 9.2 10,0 9.3 1,8  ABI ■ 9.3 2,0 1,2 9.4 1,0 9.5 1,0 9.3 9.3 9.3
20.1 16.5 18.3   ACE 16.5 1,0 17.7 5,0  ACE ■ 18.3 18.6 2,0 18.8 1,6 18.3 18.3 18.3
23.2 19.0 21.1   ADP 20.6 1,0 21.0 1,0  ADP ■ 21.1 22.5 1,0 21.1 21.1 21.1
5.6 4.6 5.1   BHP 5.6 5,3  BHP ■ 5.1 5.1 5.1 5.1
8.8 7.2 8.0   BMJ 7.2 1,0  BMJ ▲ 0.6 8.6 1,0 2,0 7.2 8.6 7.2
37.4 30.6 34.0   BTC  BTC ■ 34.0 34.0 34.0 34.0
19.1 15.7 17.4   BTG 17.4 5,0 17.5 6,0  BTG ■ 17.4 17.4 17.4 17.4
18.9 15.5 17.2   BTW 15.5 15,5 15.7 6,5 17.0 2,0  BTW ■ 17.2 1,0 1,0 17.3 2,0 18.7 1,0 18.8 2,0 17.2 17.2 17.2
8.8 7.2 8.0   BVN 7.5 3,0 8.0 9,0  BVN ■ 8.0 1,0 1,0 8.5 2,4 8.7 2,0 8.8 2,4 8.0 8.0 8.0
7.1 5.9 6.5   BWA 5.9 2,0  BWA ■ 6.5 6.5 6.5 6.5
2.0 1.8 1.9   CAD 1.8 10,4  CAD ■ 1.9 6,4 10,8 2.0 3,7 1.9 1.9 1.8
14.0 6.0 10.0   CEC 6.5 3,0  CEC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
7.0 5.8 6.4   CFC 7.0 4,0  CFC ■ 6.4 6.4 6.4 6.4
32.8 27.0 29.9   CI5  CI5 ■ 29.9 29.9 29.9 29.9
36.7 30.1 33.4   CNC 30.2 4,0 32.5 2,0  CNC ▲ 2.6 36.0 1,0 1,0 33.5 2,0 34.0 1,0 35.0 3,8 36.0 36.0 36.0
4.2 3.6 3.9   CT3 4.2 1,5  CT3 ■ 3.9 3.9 3.9 3.9
3.5 1.5 2.5   CZC 3.5 35,5  CZC ■ 2.5 2.5 2.5 2.5
5.6 4.6 5.1   D26  D26 ■ 5.1 5.1 5.1 5.1
58.1 24.9 41.5   DAP  DAP ■ 41.5 41.5 41.5 41.5
13.8 6.0 9.9   DBF  DBF ■ 9.9 9.9 9.9 9.9
30.9 25.3 28.1   DBM 28.1 2,0  DBM ■ 28.1 30.7 1,0 30.9 1,0 28.1 28.1 28.1
19.9 16.3 18.1   DDN 17.4 17,4 18.1 5,0 18.2 1,0  DDN ▲ 0.7 18.8 3,0 3,0 19.9 1,3 18.8 18.8 18.8
5.7 4.7 5.2   DGT 5.0 2,0 5.2 5,0  DGT ■ 5.2 5.7 10,0 5.2 5.2 5.2
14.0 6.0 10.0   DLC  DLC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
14.0 6.0 10.0   DLD  DLD ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
5.0 2.2 3.6   DNF  DNF ■ 3.6 3.6 3.6 3.6
7.8 6.4 7.1   DNL 6.4 6,4 6.5 2,0 7.8 5,0  DNL ■ 7.1 7.1 7.1 7.1
12.6 10.4 11.5   DNS  DNS ■ 11.5 10.4 5,8 11.5 2,5 11.6 4,0 11.5 11.5 11.5
19.6 8.4 14.0   DNT  DNT ■ 14.0 14.0 14.0 14.0
13.4 11.0 12.2   DPP 11.0 11,0 11.1 3,0 11.2 3,0  DPP ■ 12.2 12.2 12.2 12.2
3.5 2.9 3.2   DTC 2.9 5,0 3.3 1,1  DTC ▲ 0.1 3.3 1,9 2,2 3.5 3.5 3.3
10.0 4.4 7.2   DTN 6.0 3,0  DTN ■ 7.2 7.2 7.2 7.2
2.3 1.9 2.1   DTV 2.3 1,5  DTV ■ 2.1 2.1 2.1 2.1
8.8 7.2 8.0   DVC 8.6 1,0  DVC ■ 8.0 8.0 8.0 8.0
11.0 9.0 10.0   DVH 9.5 8,0  DVH ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
3.2 1.4 2.3   DXL  DXL ■ 2.3 2.3 2.3 2.3
3.5 2.9 3.2   FBA 2.9 5,0 3.0 5,0  FBA ■ 3.2 1,0 1,0 3.3 1,0 3.4 4,0 3.5 1,0 3.2 3.2 3.2
21.2 17.4 19.3   GDW  GDW ▼ -1.9 17.4 3,0 3,0 17.4 2,0 19.3 2,0 17.4 17.4 17.4
4.0 3.4 3.7   GER  GER ■ 3.7 3.7 3.7 3.7
2.0 1.8 1.9   GGG  GGG ▼ -0.1 1.8 8,0 181,5 1.8 50,0 1.9 44,2 2.0 137,5 1.9 1.9 1.8
24.0 19.8 21.9   GHC  GHC ■ 21.9 1,0 17,9 22.0 22.9 21.9
6.0 5.0 5.5   GTH  GTH ■ 5.5 5.5 5.5 5.5
12.1 9.9 11.0   H11  H11 ■ 11.0 9.9 2,0 10.0 2,0 11.0 11.0 11.0
15.2 12.6 13.9   HBD 12.6 1,0  HBD ■ 13.9 15.2 6,0 13.9 13.9 13.9
6.9 5.7 6.3   HCI 6.9 1,0  HCI ■ 6.3 6.3 6.3 6.3
47.9 39.3 43.6   HDM 40.0 3,0  HDM ▼ -3.6 40.0 5,0 1,6 44.0 4,0 47.5 3,0 47.8 3,0 46.8 47.8 40.0 4,0
16.1 6.9 11.5   HFC 7.0 3,0  HFC ■ 11.5 16.1 2,0 11.5 11.5 11.5
3.0 1.4 2.2   HFX 1.4 10,0  HFX ■ 2.2 2.2 2.2 2.2
5.7 4.7 5.2   HIG 5.1 2,0  HIG ▲ 0.1 5.3 5,0 5,0 5.4 5,0 5.6 5,0 5.7 7,5 5.3 5.3 5.3
14.4 11.8 13.1   HPB 13.0 5,0 13.1 1,1  HPB ■ 13.1 13.1 13.1 13.1
22.1 18.1 20.1   HPP 18.2 1,0  HPP ■ 20.1 20.1 20.1 20.1
9.3 7.7 8.5   HPT  HPT ■ 8.5 9.3 8,0 8.5 8.5 8.5
6.1 5.1 5.6   ICI  ICI ▼ -0.5 5.1 3,0 3,3 5.5 3,0 5.1 5.1 5.1
12.5 10.3 11.4   IHK  IHK ▼ -0.9 10.5 8,0 1,9 12.5 1,0 10.5 10.5 10.5
11.0 9.0 10.0   IME  IME ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
21.0 17.2 19.1   IN4 18.5 18,5 19.0 1,8 19.1 5,4  IN4 ■ 19.1 19.5 2,5 20.5 1,6 19.1 19.1 19.1
2.7 2.3 2.5   JSC  JSC ■ 2.5 2.5 2.5 2.5
7.2 3.2 5.2   KBE 6.0 1,0  KBE ■ 5.2 5.2 5.2 5.2
2.8 1.2 2.0   KCE 2.2 5,0 2.8 1,0  KCE ▲ 0.8 2.8 1,0 1,0 2.8 2.8 2.8
2.0 1.8 1.9   KSC 2.0 12,1  KSC ■ 1.9 1.9 1.9 1.9
1.8 1.6 1.7   LCC  LCC ■ 1.7 1.7 1.7 1.7
13.2 10.8 12.0   LKW  LKW ■ 12.0 13.2 1,0 12.0 12.0 12.0
6.6 5.4 6.0   MDF 6.6 2,0  MDF ■ 6.0 6.0 6.0 6.0
0.9 0.5 0.7   MEF 0.9 43,6  MEF ■ 0.7 0.7 0.7 0.7
14.0 6.0 10.0   MTC  MTC ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
24.2 19.8 22.0   MTH 22.1 22,1 22.2 9,0 23.6 2,0  MTH ▲ 1.6 23.6 1,0 2,5 21.0 24.2 21.0
16.5 13.5 15.0   MTP 14.8 14,8 14.9 3,0 15.0 2,5  MTP ■ 15.0 3,5 4,1 16.3 1,0 16.5 4,7 16.3 16.3 15.0
24.0 10.4 17.2   NBS 10.4 5,0 14.0 4,0  NBS ■ 17.2 17.2 17.2 17.2
19.8 16.2 18.0   NBW 16.2 1,0  NBW ■ 18.0 18.0 18.0 18.0
7.3 6.1 6.7   ND2 6.2 6,2 6.4 7,4 6.5 5,6  ND2 ▼ -0.2 6.5 1,4 3,3 7.3 1,3 7.3 7.3 6.5
31.3 25.7 28.5   NDC 25.7 1,0 27.0 20,0  NDC ■ 28.5 28.5 28.5 28.5
71.4 30.6 51.0   NHN 30.6 1,0  NHN ■ 51.0 51.0 51.0 51.0
15.4 6.6 11.0   NNT  NNT ■ 11.0 11.0 11.0 11.0
1.6 1.4 1.5   NOS 1.4 11,9  NOS ■ 1.5 1,0 5,2 1.5 1,8 1.6 10,5 1.4 1.5 1.4
9.9 8.1 9.0   NT2 8.8 8,8 8.9 5,0 9.0 9,5  NT2 ▲ 0.1 9.1 9,0 42,0 9.1 1,1 9.2 10,0 9.6 1,0 9.0 9.1 9.0
3.6 3.0 3.3   NTB 3.2 3,2 3.3 40,4 3.4 27,1  NTB ▲ 0.2 3.5 1,0 107,2 3.5 2,8 3.6 60,0 3.2 3.5 3.2
35.2 28.8 32.0   NTW 29.4 3,5 30.0 7,0  NTW ■ 32.0 33.5 1,0 34.0 1,6 34.5 1,0 32.0 32.0 32.0
8.8 7.2 8.0   PEC  PEC ■ 8.0 8.0 8.0 8.0
13.6 11.2 12.4   PJS 12.0 5,0  PJS ■ 12.4 12.4 12.4 12.4
3.6 3.0 3.3   PMT  PMT ▲ 0.3 3.6 1,0 1,0 3.6 3.6 3.6
10.8 9.0 9.9   POV  POV ■ 9.9 1,0 1,0 9.5 1,7 9.9 1,0 10.0 2,0 9.9 9.9 9.9
4.8 4.0 4.4   PSB 4.1 4,1 4.2 25,1 4.3 21,6  PSB ■ 4.4 2,0 11,0 4.4 15,0 4.5 12,2 4.6 4,7 4.4 4.5 4.4
15.6 12.8 14.2   PSL  PSL ■ 14.2 14.2 14.2 14.2
9.3 7.7 8.5   PSP 7.9 7,9 8.0 2,0 8.2 1,3  PSP ▼ -0.1 8.4 1,0 2,5 8.4 2,1 8.5 1,4 8.7 5,0 8.2 8.4 8.2
20.9 17.1 19.0   PTD 17.2 5,0  PTD ▲ 1.8 20.8 1,0 1,0 19.0 1,0 20.8 3,7 20.9 2,0 20.8 20.8 20.8
2.1 0.9 1.5   PTG 2.1 31,0  PTG ■ 1.5 1.5 1.5 1.5
3.0 2.6 2.8   PTH 3.0 5,0  PTH ■ 2.8 2.8 2.8 2.8
10.4 8.6 9.5   PTP  PTP ■ 9.5 10.4 2,0 9.5 9.5 9.5
8.1 6.7 7.4   PTT  PTT ■ 7.4 6.7 2,3 7.4 4,0 7.4 7.4 7.4
14.0 6.0 10.0   PX1  PX1 ■ 10.0 10.0 10.0 10.0
1.8 1.6 1.7   PXM 1.6 89,7 1.7 2,0  PXM ■ 1.7 1,0 121,9 1.8 184,2 1.7 1.8 1.7
4.6 3.8 4.2   QCC 3.8 1,0  QCC ▲ 0.4 4.6 1,0 2,0 4.6 4.6 4.6
11.0 9.0 10.0   QPH  QPH ■ 10.0 10.0 5,0 10.0 10.0 10.0
24.9 10.7 17.8   S33  S33 ■ 17.8 17.8 17.8 17.8
3.4 2.8 3.1   S96 2.8 1,0  S96 ▼ -0.3 2.8 9,9 457,7 2.9 26,5 3.0 14,9 3.1 25,0 2.9 3.0 2.8
4.0 3.4 3.7   SBS 3.5 3,5 3.6 283,0 3.7 73,7  SBS ▲ 0.1 3.8 3,0 377,7 3.8 164,3 3.9 202,8 4.0 549,7 3.7 3.9 3.7 8,0
3.7 3.1 3.4   SCC 3.3 1,1  SCC ▼ -0.1 3.3 1,0 8,1 3.6 1,0 3.7 8,8 3.5 3.5 3.3
9.9 8.1 9.0   SCI 8.5 8,5 8.6 5,0 8.8 2,0  SCI ▲ 0.5 9.5 1,0 1,0 9.5 9.5 9.5
2.6 2.2 2.4   SCO 2.2 4,0  SCO ▼ -0.2 2.2 2,0 2,0 2.6 2,0 2.2 2.2 2.2
6.0 5.0 5.5   SD3 5.2 5,2 5.3 1,0 5.4 3,1  SD3 ▼ -0.1 5.4 2,0 31,4 5.6 3,5 5.7 12,5 5.8 5,0 5.5 5.6 5.4
1.9 1.7 1.8   SDB 1.7 7,0 1.8 2,0  SDB ▲ 0.1 1.9 1,0 1,0 1.9 5,5 1.9 1.9 1.9
38.8 31.8 35.3   SDI 35.3 35,3 35.4 1,1 35.5 10,0  SDI ▲ 0.2 35.5 1,0 717,0 35.7 1,0 35.9 2,2 36.0 2,7 38.8 38.8 34.0
13.8 11.4 12.6   SDK 12.4 12,4 12.5 5,0 12.6 1,0  SDK ■ 12.6 1,0 4,0 13.1 2,0 12.6 12.6 12.6
14.8 12.2 13.5   SDV 13.1 15,8 13.5 5,0  SDV ■ 13.5 14.2 5,0 14.5 9,0 14.8 1,5 13.5 13.5 13.5
12.4 10.2 11.3   SGS  SGS ■ 11.3 10.5 1,0 11.0 4,0 11.3 4,0 11.3 11.3 11.3
22.4 9.6 16.0   SHV  SHV ■ 16.0 16.0 16.0 16.0
2.3 1.9 2.1   SJM 1.9 10,6  SJM ▼ -0.2 1.9 8,0 15,0 2.1 3,5 2.2 10,0 2.3 5,9 2.0 2.0 1.9
17.4 14.4 15.9   SMB 15.0 15,0 15.9 8,0 16.0 1,0  SMB ▲ 0.1 16.0 1,0 4,0 17.0 2,0 17.2 5,0 17.3 1,0 16.0 16.0 16.0
12.5 10.3 11.4   SPC 11.0 1,0  SPC ■ 11.4 12.0 1,0 11.4 11.4 11.4
5.3 4.5 4.9   SPD 4.5 2,5  SPD ■ 4.9 4.9 4.9 4.9
5.1 4.3 4.7   SPH 4.7 5,0 5.1 3,0  SPH ▲ 0.4 5.1 12,0 12,0 5.1 5.1 5.1
4.8 4.0 4.4   SSF 4.8 3,2  SSF ■ 4.4 4.4 4.4 4.4
11.2 4.8 8.0   SSN  SSN ■ 8.0 8.0 8.0 8.0
3.4 2.8 3.1   STL 3.0 3,0 3.1 7,1 3.2 5,9  STL ▲ 0.3 3.4 1,0 27,8 3.4 7,0 3.1 3.4 3.1
11.2 9.2 10.2   STS 11.2 5,0  STS ■ 10.2 10.2 10.2 10.2
28.1 12.1 20.1   STU 22.1 3,0 28.1 1,1  STU ■ 20.1 20.1 20.1 20.1
7.5 6.3 6.9   STV 6.4 2,5  STV ▼ -0.5 6.4 1,0 1,0 6.8 2,0 6.9 1,0 7.4 2,0 6.4 6.4 6.4
25.2 10.8 18.0   SWC  SWC ■ 18.0 10.8 2,0 18.0 18.0 18.0
8.5 3.7 6.1   TBT  TBT ■ 6.1 6.1 6.1 6.1
6.7 2.9 4.8   TDS 3.0 3,0  TDS ■ 4.8 6.7 1,0 4.8 4.8 4.8
3.0 2.6 2.8   TGP 2.8 2,8 2.9 1,0 3.0 1,0  TGP ■ 2.8 2.8 2.8 2.8
3.5 2.9 3.2   TIS 2.9 2,9 3.2 3,0 3.3 3,9  TIS ▲ 0.1 3.3 1,0 1,0 3.5 1,0 3.3 3.3 3.3
4.2 3.6 3.9   TLT 3.6 1,0 3.7 2,0  TLT ▼ -0.1 3.8 1,0 1,0 3.8 3.8 3.8
11.8 9.8 10.8   TMW 9.8 5,0 11.0 2,0  TMW ■ 10.8 10.8 10.8 10.8
3.7 3.1 3.4   TNB 3.1 8,0  TNB ▲ 0.2 3.6 2,0 2,0 3.4 4,5 3.6 3,0 3.7 1,1 3.6 3.6 3.6
3.3 2.7 3.0   TNM 2.7 3,0 2.8 5,0  TNM ■ 3.0 3.0 2,9 3.1 4,0 3.2 1,0 3.0 3.0 3.0
13.2 10.8 12.0   TNY  TNY ■ 12.0 12.0 12.0 12.0
13.8 11.4 12.6   TTG  TTG ▼ -0.1 12.5 1,0 1,0 11.4 1,0 12.6 2,0 12.5 12.5 12.5
11.0 9.0 10.0   TTR 9.0 9,0 9.9 2,0 10.0 1,0  TTR ■ 10.0 11.0 8,0 10.0 10.0 10.0
2.1 0.9 1.5   TVG 1.1 10,0 2.1 5,0  TVG ■ 1.5 1.5 1.5 1.5
8.9 7.3 8.1   UDJ 7.6 7,6 7.7 1,0 7.8 5,0  UDJ ■ 8.1 1,0 1,7 8.1 1,0 8.2 2,6 8.3 2,5 8.1 8.1 7.9
2.2 1.8 2.0   V11 1.8 10,3 1.9 7,1  V11 ▲ 0.1 2.1 1,0 1,0 2.1 1,9 2.2 3,7 2.1 2.1 2.1
3.3 2.7 3.0   VCA 2.7 2,7 3.0 5,0 3.1 5,0  VCA ■ 3.0 3.0 3.0 3.0
2.6 2.2 2.4   VCT 2.6 1,4  VCT ■ 2.4 2.4 2.4 2.4
5.6 2.4 4.0   VCX  VCX ■ 4.0 4.0 4.0 4.0
30.5 13.1 21.8   VDN  VDN ■ 21.8 22.0 1,9 21.8 21.8 21.8
4.5 3.7 4.1   VDT 3.7 1,0 3.8 1,0  VDT ■ 4.1 4.1 4.1 4.1
9.1 7.5 8.3   VFC 7.7 5,0  VFC ▼ -0.5 7.8 2,0 2,0 9.1 1,0 7.8 7.8 7.8
13.6 11.2 12.4   VHF  VHF ■ 12.4 12.4 12.4 12.4
3.4 2.8 3.1   VHH 2.9 2,5 3.0 5,0  VHH ■ 3.1 5,0 5,0 3.1 5,0 3.2 5,3 3.3 3,0 3.1 3.1 3.1
14.7 12.1 13.4   VIR  VIR ■ 13.4 13.1 1,0 13.3 1,0 13.5 2,2 13.4 13.4 13.4
5.9 4.9 5.4   VKD 5.9 6,5  VKD ■ 5.4 5.4 5.4 5.4
1.6 1.4 1.5   VKP 1.4 58,6 1.5 10,7  VKP ▲ 0.1 1.6 1,0 155,7 1.6 68,4 1.5 1.6 1.4
3.7 1.7 2.7   VNX 3.7 5,0  VNX ■ 2.7 2.7 2.7 2.7
16.5 13.5 15.0   VQC  VQC ■ 15.0 15.0 15.0 15.0
1.6 1.4 1.5   VSG 1.4 7,3 1.5 2,0  VSG ▲ 0.1 1.6 1,0 1,9 1.6 27,9 1.6 1.6 1.5
2.6 2.2 2.4   VSP 2.2 2,2 2.3 38,8 2.4 195,9  VSP ▲ 0.1 2.5 1,0 735,8 2.5 3,0 2.6 345,0 2.4 2.6 2.4 500,0
10.4 8.6 9.5   VT1 8.6 1,0 9.0 5,0  VT1 ▼ -0.5 9.0 5,0 5,0 10.0 5,0 10.4 3,0 9.0 9.0 9.0
4.0 3.4 3.7   VTA 3.5 3,5 3.6 12,0 3.7 4,0  VTA ■ 3.7 1,0 7,0 3.8 10,3 3.9 5,0 4.0 15,7 3.7 3.7 3.7
6.3 5.3 5.8   VTI 5.6 2,7 5.8 2,2  VTI ■ 5.8 5.8 5.8 5.8
8.1 6.7 7.4   VTX 7.4 7,4 7.6 1,0 7.7 1,5  VTX ▲ 0.7 8.1 1,0 1,0 8.1 8.1 8.1
29.4 24.2 26.8   WSB 26.0 1,0 26.1 1,0  WSB ■ 26.8 28.0 1,0 29.2 1,0 29.4 9,7 26.8 26.8 26.8
1.9 1.7 1.8   WTC  WTC ■ 1.8 1.8 1.8 1.8
4.8 4.0 4.4   YBC  YBC ■ 4.4 4.4 4.4 4.4

Ghi chú: Giá 1,000 Đồng, Khối lượng 100 cổ phiếu