• HSX

  • HNX

  • UPCoM

  • VN30

  • HNX30

  • Ngày giao dịch:
  • Tình trạng thị trường:
UPCOM-INDEX: 47.79■0.00  0.01% KLGD: 2,325,258 GTGD: 12.29 tỷ
Số mã CK tăng : 17( 4 ) Số mã CK giảm: 17( 7 ) Số mã CK không đổi: 13
10.3 8.5 9.4   ABI 8.5 8,5 8.6 10,0 9.2 10,0  ABI ■ 9.4
18.8 15.4 17.1   ACE 15.4 15,4 15.5 1,0 15.6 1,0  ACE ■ 17.1 5,0 5,0 17.1 5,0 17.1 17.1 17.1
23.2 19.0 21.1   ADP 20.3 1,0 20.5 1,0  ADP ■ 21.1 22.2 5,0
11.6 5.0 8.3   BHP 5.0 1,0  BHP ■ 8.3
7.3 6.1 6.7   BMJ 6.0 5,0  BMJ ▼ -0.4 6.3 1,0 1,0 6.3 6.3 6.3
39.6 32.4 36.0   BTC 36.0 4,0  BTC ■ 36.0
18.9 15.5 17.2   BTG 15.6 1,0  BTG ■ 17.2
16.5 13.5 15.0   BTW 14.6 7,0  BTW ■ 15.0
9.3 7.7 8.5   BVN 7.7 7,7 8.0 2,1 8.1 7,0  BVN ■ 8.5 1,0 1,0 8.8 3,0 9.0 1,2 8.5 8.5 8.5
4.4 3.6 4.0   BWA 3.6 2,0 4.4 1,0  BWA ■ 4.0
2.0 1.8 1.9   CAD 1.8 6,7  CAD ■ 1.9 1,0 4,3 1.9 1,7 2.0 1,5 1.9 1.9 1.9
14.0 6.0 10.0   CEC 6.5 3,0  CEC ■ 10.0
6.8 5.6 6.2   CFC 5.4 5,4 5.5 5,0 5.6 1,0  CFC ▼ -0.3 5.9 1,0 1,0 5.9 5.9 5.9
30.0 24.6 27.3   CI5  CI5 ■ 27.3
63.8 52.2 58.0   CNC  CNC ▼ -4.0 54.0 1,0 2,0 52.0 2,0 53.0 5,0 54.0 4,0 58.5 58.5 54.0
4.2 3.6 3.9   CT3 4.2 3,0  CT3 ■ 3.9
3.5 1.5 2.5   CZC 3.5 36,0  CZC ■ 2.5
5.6 4.6 5.1   D26  D26 ■ 5.1
58.1 24.9 41.5   DAP  DAP ■ 41.5
13.8 6.0 9.9   DBF  DBF ■ 9.9
14.6 12.0 13.3   DBM 12.0 12,0 13.0 5,0 14.0 4,0  DBM ■ 13.3
16.5 7.1 11.8   DDN 12.9 12,9 13.1 1,0 13.2 1,0  DDN ▲ 4.7 16.5 1,0 1,0 16.5 16.5 16.5
5.5 4.5 5.0   DGT 4.5 5,0 5.0 2,0  DGT ■ 5.0
14.0 6.0 10.0   DLC  DLC ■ 10.0
14.0 6.0 10.0   DLD  DLD ■ 10.0
5.0 2.2 3.6   DNF  DNF ■ 3.6
7.2 6.0 6.6   DNL 6.3 2,0 6.6 2,0  DNL ■ 6.6 1,0 1,0 6.6 6.6 6.6
11.0 9.0 10.0   DNS  DNS ▼ -0.9 9.1 5,0 5,0 9.9 8,0 10.0 1,5 9.1 9.1 9.1
19.6 8.4 14.0   DNT  DNT ■ 14.0
15.0 12.4 13.7   DPP 14.4 1,0 14.5 5,0  DPP ▲ 1.2 14.9 3,0 3,0 14.8 1,0 14.9 14.9 14.9
4.0 3.4 3.7   DTC  DTC ▼ -0.3 3.4 3,0 1,0 3.4 7,0 3.6 1,0 3.7 5,0 3.4 3.4 3.4
7.9 6.5 7.2   DTN 6.8 2,0  DTN ■ 7.2
2.1 0.9 1.5   DTV 2.1 7,5  DTV ■ 1.5
11.9 5.1 8.5   DVC 8.6 1,0  DVC ■ 8.5
9.9 8.1 9.0   DVH 8.5 2,0 9.5 5,0  DVH ■ 9.0
3.2 1.4 2.3   DXL  DXL ■ 2.3
5.3 4.5 4.9   FBA  FBA ■ 4.9 5.1 2,0 5.2 2,0 5.3 6,0
16.6 13.6 15.1   GDW 14.0 14,0 14.5 5,0 15.1 5,0  GDW ■ 15.1 15.7 1,0 16.0 8,0
4.0 3.4 3.7   GER 3.4 1,0  GER ■ 3.7
27.5 22.5 25.0   GHC 23.0 6,0  GHC ▼ -1.9 23.1 1,0 1,6 24.4 5,0 24.5 9,0 25.0 1,2 25.9 25.9 23.1
5.8 4.8 5.3   GTH 5.0 5,0 5.1 1,0 5.2 5,0  GTH ■ 5.3
11.5 9.5 10.5   H11  H11 ■ 10.5 9.5 4,0
12.9 10.7 11.8   HBD 11.2 1,0  HBD ■ 11.8
6.9 5.7 6.3   HCI 6.3 50,0 6.9 12,1  HCI ■ 6.3
65.3 28.1 46.7   HDM  HDM ■ 46.7 46.0 6,0 46.8 5,0 60.0 3,0
16.1 6.9 11.5   HFC 7.0 2,0  HFC ■ 11.5 16.1 3,0
3.0 1.4 2.2   HFX  HFX ■ 2.2
5.8 4.8 5.3   HIG 4.8 7,0 5.0 5,0  HIG ▼ -0.5 4.8 1,0 1,0 5.5 6,2 5.8 16,5 4.8 4.8 4.8
18.8 15.4 17.1   HPB  HPB ▼ -1.7 15.4 5,0 2,0 15.4 2,0 17.1 1,5 18.0 2,9 15.4 15.4 15.4
20.2 16.6 18.4   HPP 18.2 1,0  HPP ▲ 1.7 20.1 1,0 1,0 20.5 1,0 21.5 1,0 20.1 20.1 20.1
8.5 7.1 7.8   HPT 7.1 1,0  HPT ■ 7.8
5.5 4.5 5.0   ICI 4.5 4,0 4.6 1,0  ICI ■ 5.0 5.5 1,0
11.2 9.2 10.2   IHK 9.2 5,0  IHK ■ 10.2 10.2 1,1
16.8 7.2 12.0   IME 12.0 2,0  IME ■ 12.0
20.9 17.1 19.0   IN4 18.5 18,5 18.6 3,6 19.0 3,5  IN4 ■ 19.0 8,0 7,8 19.1 4,0 20.7 4,0 20.8 1,0 19.1 19.1 19.0 1,9
2.5 1.1 1.8   JSC 1.1 1,0  JSC ■ 1.8
7.2 3.2 5.2   KBE 3.2 1,0  KBE ■ 5.2
2.8 1.2 2.0   KCE 2.8 16,0  KCE ■ 2.0
2.0 1.8 1.9   KSC 2.0 18,0  KSC ■ 1.9
1.9 1.7 1.8   LCC 1.7 1,0 1.8 10,0  LCC ■ 1.8
11.2 9.2 10.2   LKW  LKW ■ 10.2 11.2 1,0
6.1 5.1 5.6   MDF 5.6 5,6 5.7 1,0 5.8 1,0  MDF ■ 5.6
0.9 0.5 0.7   MEF 0.9 35,1  MEF ■ 0.7
14.0 6.0 10.0   MTC  MTC ■ 10.0
23.9 19.7 21.8   MTH 20.1 20,1 20.2 3,0 22.2 1,1  MTH ▼ -1.6 20.2 3,0 3,0 20.2 20.2 20.2
17.3 14.3 15.8   MTP 15.2 7,0 16.0 5,0  MTP ▼ -1.2 14.6 1,0 6,0 16.5 2,2 17.3 1,0 17.7 1,5 17.1 17.7 14.6
24.0 10.4 17.2   NBS  NBS ■ 17.2
16.6 13.6 15.1   NBW 14.0 14,0 15.0 6,8 15.1 5,0  NBW ■ 15.1 2,0 2,0 16.0 1,0 15.1 15.1 15.1 2,0
6.8 5.6 6.2   ND2  ND2 ■ 6.2
29.7 24.3 27.0   NDC 26.0 4,0 26.5 15,0  NDC ▼ -1.0 26.0 3,0 1,6 28.5 1,5 26.0 26.0 26.0
71.4 30.6 51.0   NHN  NHN ■ 51.0
12.1 9.9 11.0   NNT  NNT ■ 11.0 12.1 1,0
1.8 1.6 1.7   NOS  NOS ■ 1.7 1.7 6,8 1.8 26,7
9.0 7.4 8.2   NT2 8.3 8,3 8.4 6,0 8.5 13,2  NT2 ▲ 0.7 8.9 6,0 15,4 8.9 9,2 9.0 1,5 9.1 4,9 8.9 8.9 8.9
3.8 3.2 3.5   NTB 3.2 34,8 3.3 19,8  NTB ▼ -0.2 3.3 2,0 41,7 3.4 2,0 3.5 8,5 3.6 21,3 3.4 3.4 3.2
29.8 24.4 27.1   NTW 26.7 26,7 27.0 3,0 27.1 2,1  NTW ■ 27.1 1,9 2,1 28.9 3,0 29.3 1,0 29.9 3,0 27.1 27.1 27.1
12.6 5.4 9.0   PEC  PEC ■ 9.0
13.6 11.2 12.4   PJS 12.0 12,0 12.1 1,0 13.0 1,0  PJS ■ 12.4 13.6 1,0
4.2 3.6 3.9   PMT  PMT ▲ 0.1 4.0 5,0 5,0 4.2 5,0 4.0 4.0 4.0
9.5 7.9 8.7   POV 8.1 2,4  POV ▲ 0.3 9.0 5,0 5,0 9.5 4,6 9.9 3,0 9.0 9.0 9.0
4.5 3.7 4.1   PSB 3.7 3,7 3.8 13,0 3.9 15,1  PSB ▼ -0.2 3.9 9,0 46,9 4.0 2,5 4.1 9,8 4.2 10,0 4.0 4.0 3.9 25,7
15.6 12.8 14.2   PSL  PSL ■ 14.2 14.5 2,2
8.6 7.2 7.9   PSP 7.3 7,3 7.5 7,2 7.7 2,5  PSP ▼ -0.2 7.7 9,0 10,2 8.3 5,0 8.4 2,0 8.5 1,0 7.7 7.8 7.7
14.7 12.1 13.4   PTD 14.7 5,4  PTD ▲ 1.3 14.7 1,0 1,0 14.7 14.7 14.7
2.1 0.9 1.5   PTG 2.1 32,0  PTG ■ 1.5
3.0 2.6 2.8   PTH 3.0 6,2  PTH ■ 2.8
10.3 8.5 9.4   PTP 9.5 1,0  PTP ■ 9.4 10.2 1,5
7.5 6.3 6.9   PTT  PTT ■ 6.9 6.3 2,3
14.0 6.0 10.0   PX1  PX1 ■ 10.0 14.0 1,0
1.8 1.6 1.7   PXM  PXM ▼ -0.2 1.5 1,0 216,6 1.5 55,9 1.6 76,2 1.7 56,1 1.6 1.6 1.5
3.0 2.6 2.8   QCC 3.0 1,0  QCC ■ 2.8
14.0 6.0 10.0   QPH  QPH ■ 10.0
24.9 10.7 17.8   S33  S33 ■ 17.8
3.9 3.3 3.6   SBS 3.3 102,5 3.4 51,9  SBS ▼ -0.1 3.5 3,0 180,7 3.5 53,0 3.6 67,0 3.7 213,7 3.5 3.6 3.4
10.4 8.6 9.5   SCI 9.0 5,0  SCI ▼ -0.4 9.1 2,0 2,0 10.0 4,0 9.1 9.1 9.1
4.1 3.5 3.8   SCO  SCO ■ 3.8
5.1 4.3 4.7   SD3 4.4 4,4 4.5 3,0 4.6 3,2  SD3 ■ 4.7 4,0 16,8 4.7 1,6 4.8 4,6 4.9 3,0 4.7 4.7 4.6
1.9 1.7 1.8   SDB 1.7 4,8  SDB ▼ -0.1 1.7 1,0 5,2 1.8 6,9 1.9 4,1 1.7 1.7 1.7
26.1 21.5 23.8   SDI 23.8 23,8 23.9 5,0 24.0 5,4  SDI ▲ 0.3 24.1 1,0 116,2 24.2 4,0 24.3 1,0 24.4 3,1 24.9 24.9 24.1
15.2 12.6 13.9   SDK 12.0 5,0 12.5 10,0  SDK ▼ -0.2 13.7 1,0 1,2 13.5 5,0 13.6 2,0 13.7 1,3 13.8 13.8 13.7
14.0 11.6 12.8   SDV 12.6 8,2 12.7 1,0  SDV ■ 12.8
11.0 9.0 10.0   SGS  SGS ■ 10.0 9.0 1,0
22.4 9.6 16.0   SHV  SHV ■ 16.0
2.2 1.8 2.0   SJM 1.7 8,8 1.8 1,0  SJM ▼ -0.1 1.9 1,0 12,0 1.9 3,1 1.9 1.9 1.9
14.3 11.7 13.0   SMB 12.7 1,0 13.2 1,0  SMB ▲ 1.2 14.2 6,0 1,8 14.4 2,0 14.5 2,3 15.0 1,4 14.0 14.2 14.0
11.3 9.3 10.3   SPC  SPC ■ 10.3 11.0 1,0
3.8 3.2 3.5   SPD 3.6 2,0  SPD ■ 3.5
8.2 6.8 7.5   SPH  SPH ■ 7.5
6.8 3.0 4.9   SSF 3.0 2,0  SSF ■ 4.9
8.8 7.2 8.0   SSN  SSN ■ 8.0
3.4 2.8 3.1   STL 2.8 2,0 2.9 15,1  STL ▼ -0.1 3.0 5,0 10,7 3.1 1,7 3.2 1,0 3.3 2,5 3.0 3.0 3.0
8.5 7.1 7.8   STS  STS ■ 7.8
28.1 12.1 20.1   STU 22.0 3,0 28.1 1,0  STU ■ 20.1
5.9 4.9 5.4   STV 6.0 6,0 6.1 1,0 6.2 2,0  STV ▲ 1.0 6.4 4,0 1,410,4 6.4 6.4 6.4
19.8 16.2 18.0   SWC  SWC ■ 18.0 16.2 3,3
8.5 3.7 6.1   TBT 3.7 10,0  TBT ■ 6.1 8.0 1,5
6.7 2.9 4.8   TDS 2.9 5,0 3.0 2,5  TDS ■ 4.8
2.8 2.4 2.6   TGP 2.4 1,0 2.8 12,9  TGP ▲ 0.2 2.8 5,0 2,0 2.8 2.8 2.8
3.8 3.2 3.5   TIS 3.1 1,0 3.2 1,9  TIS ▼ -0.3 3.2 1,0 3,0 3.6 1,5 3.2 3.2 3.2
7.2 6.0 6.6   TLT 5.5 6,0  TLT ▼ -1.1 5.5 4,0 4,0 5.9 1,0 6.2 1,5 5.5 5.5 5.5
9.3 7.7 8.5   TMW 8.4 8,4 8.5 1,0 8.6 1,5  TMW ■ 8.5
3.3 2.7 3.0   TNB 2.8 2,8 2.9 3,0 3.0 1,0  TNB ▲ 0.1 3.1 5,0 5,0 3.2 5,0 3.3 5,0 3.4 26,1 3.1 3.1 3.1
3.1 2.7 2.9   TNM 2.7 2,0 2.8 5,0  TNM ■ 2.9 1,1 1,1 3.0 10,2 2.9 2.9 2.9
13.2 10.8 12.0   TNY  TNY ■ 12.0
12.8 10.6 11.7   TTG  TTG ■ 11.7 10.6 1,0
12.7 10.5 11.6   TTR 10.5 5,0  TTR ■ 11.6 11.0 14,9
2.1 0.9 1.5   TVG 2.1 6,0  TVG ■ 1.5
8.8 7.2 8.0   UDJ 7.4 7,4 7.5 1,0 7.7 3,0  UDJ ▼ -0.1 7.9 3,0 6,0 8.0 1,5 8.2 4,0 8.4 16,0 7.9 7.9 7.9
2.2 1.8 2.0   V11 1.9 15,4  V11 ▼ -0.1 1.9 1,0 6,0 2.1 6,0 2.2 3,7 2.3 7,2 1.9 1.9 1.9
8.9 7.3 8.1   VCA  VCA ■ 8.1 8.9 1,0
2.6 2.2 2.4   VCT 2.6 1,2  VCT ■ 2.4
5.6 2.4 4.0   VCX  VCX ■ 4.0
23.9 19.7 21.8   VDN  VDN ■ 21.8 22.0 1,0
4.9 4.1 4.5   VDT 4.2 3,0 4.4 3,0  VDT ■ 4.5
10.2 8.4 9.3   VFC 8.4 1,0  VFC ■ 9.3 5,0 5,0 9.3 9.3 9.3
17.5 7.5 12.5   VHF  VHF ▼ -0.1 12.4 1,0 1,0 12.4 12.4 12.4
3.5 2.9 3.2   VHH 2.8 2,6 2.9 10,6  VHH ▼ -0.2 3.0 1,0 44,2 3.0 2,9 3.1 10,0 3.2 1,0 3.0 3.0 3.0
14.4 11.8 13.1   VIR  VIR ■ 13.1 13.0 1,0 13.1 1,0
5.9 4.9 5.4   VKD 5.9 18,0  VKD ■ 5.4
1.7 1.5 1.6   VKP 1.4 38,1 1.5 4,0  VKP ▼ -0.1 1.5 1,7 69,9 1.6 17,5 1.6 1.6 1.5
3.7 1.7 2.7   VNX 3.7 5,0  VNX ■ 2.7
16.5 13.5 15.0   VQC  VQC ■ 15.0
1.7 1.5 1.6   VSG 1.4 45,6  VSG ▼ -0.2 1.4 6,0 4,6 1.6 5,6 1.5 1.5 1.4
2.7 2.3 2.5   VSP 2.3 142,5 2.4 7,3  VSP ▼ -0.1 2.4 9,0 108,5 2.5 94,4 2.6 66,0 2.7 98,4 2.5 2.5 2.4
10.4 8.6 9.5   VT1  VT1 ■ 9.5 10.4 3,0
4.4 3.6 4.0   VTA 3.5 5,0 3.6 9,6  VTA ▼ -0.1 3.9 2,0 30,0 3.9 9,8 4.0 12,8 4.1 6,1 3.6 3.9 3.6
7.1 5.9 6.5   VTI  VTI ■ 6.5
7.9 6.5 7.2   VTX 7.3 7,3 7.4 10,0 7.5 3,0  VTX ▲ 0.3 7.5 5,0 7,0 7.6 1,0 7.7 4,0 7.8 1,0 7.5 7.5 7.5
27.5 22.5 25.0   WSB 23.0 23,0 24.0 5,0 24.5 5,0  WSB ■ 25.0 25.5 3,0 26.0 1,0
3.3 1.5 2.4   WTC 1.5 10,0  WTC ■ 2.4
4.9 4.1 4.5   YBC  YBC ■ 4.5

Ghi chú: Giá 1,000 Đồng, Khối lượng 100 cổ phiếu