• HSX

  • HNX

  • UPCoM

  • VN30

  • HNX30

  • Ngày giao dịch:
  • Tình trạng thị trường:
UPCOM-INDEX: 54.93▲+1.01  1.87% KLGD: 56,100 GTGD: 2.69 tỷ
Số mã CK tăng : 7( 4 ) Số mã CK giảm: 1( 0 ) Số mã CK không đổi: 0
10.6 8.8 9.7   ABI 9.3 1,0 9.7 5,0  ABI ■ 9.7
19.9 16.3 18.1   ACE 18.0 1,0  ACE ■ 18.1
24.7 20.3 22.5   ADP 20.3 1,0  ADP ■ 22.5
6.1 5.1 5.6   BHP 5.6 1,0 6.1 4,4  BHP ■ 5.6
9.6 8.0 8.8   BMJ  BMJ ■ 8.8 9.6 1,0
37.4 30.6 34.0   BTC  BTC ■ 34.0
19.1 15.7 17.4   BTG  BTG ■ 17.4
17.2 14.2 15.7   BTW  BTW ■ 15.7
9.2 7.6 8.4   BVN 7.6 7,6 7.9 2,0 8.0 1,3  BVN ■ 8.4 8.8 1,0 9.2 7,0
6.6 5.4 6.0   BWA 6.0 3,0  BWA ■ 6.0
2.0 1.8 1.9   CAD 1.8 7,1  CAD ■ 1.9 1.9 8,7 2.0 5,0
14.0 6.0 10.0   CEC  CEC ■ 10.0
6.7 5.5 6.1   CFC 5.5 1,0  CFC ■ 6.1
32.8 27.0 29.9   CI5  CI5 ■ 29.9
39.4 32.4 35.9   CNC  CNC ■ 35.9 33.3 1,9 34.2 5,0 35.0 1,0
3.1 2.7 2.9   CT3 3.1 1,6  CT3 ■ 2.9
3.5 1.5 2.5   CZC 3.5 31,5  CZC ■ 2.5
5.6 4.6 5.1   D26  D26 ■ 5.1
58.1 24.9 41.5   DAP  DAP ■ 41.5
13.8 6.0 9.9   DBF  DBF ■ 9.9
34.9 28.7 31.8   DBM  DBM ■ 31.8
20.3 16.7 18.5   DDN 16.9 5,0  DDN ■ 18.5 19.2 3,0
5.7 4.7 5.2   DGT  DGT ■ 5.2
14.0 6.0 10.0   DLC  DLC ■ 10.0
14.0 6.0 10.0   DLD  DLD ■ 10.0
5.0 2.2 3.6   DNF  DNF ■ 3.6
9.3 7.7 8.5   DNL  DNL ■ 8.5
10.7 8.9 9.8   DNS  DNS ■ 9.8 10.5 1,0 10.6 1,0 10.7 1,0
19.6 8.4 14.0   DNT  DNT ■ 14.0
13.4 11.0 12.2   DPP 11.1 3,0 11.5 5,0  DPP ■ 12.2
3.9 3.3 3.6   DTC 3.3 1,0  DTC ■ 3.6 3.9 7,0
8.8 7.2 8.0   DTN 7.2 1,0  DTN ■ 8.0
2.3 1.9 2.1   DTV 2.3 2,5  DTV ■ 2.1
8.8 7.2 8.0   DVC 8.8 2,1  DVC ■ 8.0
11.0 9.0 10.0   DVH 9.5 10,0  DVH ■ 10.0
3.2 1.4 2.3   DXL  DXL ■ 2.3
3.7 3.1 3.4   FBA 3.1 1,0 3.2 3,0  FBA ■ 3.4 3.7 1,0
16.9 13.9 15.4   GDW 14.0 1,0 15.5 5,0  GDW ■ 15.4 16.8 1,0
4.0 3.4 3.7   GER  GER ■ 3.7
1.8 1.6 1.7   GGG 1.6 52,7 1.7 25,6  GGG ▲ 0.1 1.8 5,0 5,1 1.8 185,6 1.8 1.8 1.8
23.7 19.5 21.6   GHC 21.0 5,0 21.2 1,0  GHC ■ 21.6
5.5 4.5 5.0   GTH 5.0 1,0  GTH ■ 5.0
12.1 9.9 11.0   H11  H11 ■ 11.0
15.4 12.6 14.0   HBD  HBD ■ 14.0 15.4 3,0
8.8 3.8 6.3   HCI 6.9 5,0 8.8 1,0  HCI ■ 6.3
49.3 40.5 44.9   HDM  HDM ■ 44.9 48.0 8,0 49.3 5,0
16.1 6.9 11.5   HFC  HFC ■ 11.5
3.0 1.4 2.2   HFX  HFX ■ 2.2
6.1 5.1 5.6   HIG  HIG ■ 5.6 6.0 10,1 6.1 6,0
15.8 13.0 14.4   HPB 13.0 5,0 13.1 1,0  HPB ■ 14.4
22.1 18.1 20.1   HPP 18.2 1,0  HPP ■ 20.1
9.3 7.7 8.5   HPT  HPT ■ 8.5 8.0 4,6
5.1 4.3 4.7   ICI 4.4 2,0 4.5 8,0  ICI ■ 4.7
12.5 10.3 11.4   IHK  IHK ■ 11.4 12.5 1,0
11.0 9.0 10.0   IME  IME ■ 10.0
21.0 17.2 19.1   IN4 18.5 5,0 19.0 1,4  IN4 ■ 19.1 19.1 1,0
2.7 2.3 2.5   JSC  JSC ■ 2.5
7.2 3.2 5.2   KBE 3.2 1,0  KBE ■ 5.2
3.0 2.6 2.8   KCE 3.0 6,5  KCE ■ 2.8
2.0 1.8 1.9   KSC 2.0 8,1  KSC ■ 1.9
1.8 1.6 1.7   LCC 1.6 1,0  LCC ■ 1.7
11.8 9.8 10.8   LKW 9.8 2,0  LKW ■ 10.8
6.6 5.4 6.0   MDF 6.0 1,0 6.4 1,0  MDF ■ 6.0
0.9 0.5 0.7   MEF 0.9 31,2  MEF ■ 0.7
14.0 6.0 10.0   MTC  MTC ■ 10.0
29.2 24.0 26.6   MTH 24.1 1,0  MTH ▼ -2.5 24.1 1,0 1,0 28.0 3,0 24.1 24.1 24.1
16.9 13.9 15.4   MTP 14.0 1,0 14.1 4,0  MTP ■ 15.4
24.0 10.4 17.2   NBS 10.4 3,0  NBS ■ 17.2
19.8 16.2 18.0   NBW  NBW ■ 18.0
6.9 5.7 6.3   ND2 6.0 2,0  ND2 ■ 6.3
41.1 33.7 37.4   NDC  NDC ■ 37.4 41.1 1,0
71.4 30.6 51.0   NHN  NHN ■ 51.0
15.4 6.6 11.0   NNT  NNT ■ 11.0
1.5 1.3 1.4   NOS 1.3 10,3 1.4 5,0  NOS ▲ 0.1 1.5 1,0 1,0 1.5 11,3 1.5 1.5 1.5
11.4 9.4 10.4   NT2 10.2 10,0 10.3 14,9  NT2 ■ 10.4
3.7 3.1 3.4   NTB 3.3 3,3 3.4 13,2 3.5 5,0  NTB ▲ 0.2 3.6 1,0 1,0 3.6 4,0 3.7 3,5 3.6 3.6 3.6
33.1 27.1 30.1   NTW 27.2 5,0 30.0 5,0  NTW ■ 30.1
8.8 7.2 8.0   PEC  PEC ■ 8.0
13.2 10.8 12.0   PJS 11.0 5,0 12.0 5,1  PJS ■ 12.0
3.4 2.8 3.1   PMT  PMT ■ 3.1
10.8 9.0 9.9   POV  POV ■ 9.9
5.0 4.2 4.6   PSB 4.4 4,4 4.5 2,1 4.6 5,0  PSB ■ 4.6 4.8 8,0 4.9 1,6 5.0 8,0
19.8 8.6 14.2   PSL  PSL ■ 14.2 19.0 2,2
9.4 7.8 8.6   PSP 8.0 1,0 8.5 1,0  PSP ■ 8.6 9.0 2,0 9.1 5,0
27.5 22.5 25.0   PTD  PTD ■ 25.0 27.0 6,0 27.5 5,0
2.1 0.9 1.5   PTG 2.1 31,5  PTG ■ 1.5
4.2 3.6 3.9   PTH 4.2 1,5  PTH ■ 3.9
10.4 8.6 9.5   PTP  PTP ■ 9.5
8.8 7.2 8.0   PTT  PTT ■ 8.0 7.2 2,3
14.0 6.0 10.0   PX1  PX1 ■ 10.0
1.8 1.6 1.7   PXM 1.6 47,0 1.7 24,5  PXM ■ 1.7 1.8 170,3
4.6 3.8 4.2   QCC 3.8 1,0  QCC ■ 4.2 4.6 1,0
6.8 5.6 6.2   QPH 5.6 1,0  QPH ■ 6.2
24.9 10.7 17.8   S33  S33 ■ 17.8
3.0 2.6 2.8   S96 2.6 2,6 2.7 61,9 2.8 5,0  S96 ■ 2.8 2.9 10,7 3.0 50,4
4.0 3.4 3.7   SBS 3.5 3,5 3.6 119,3 3.7 75,7  SBS ▲ 0.1 3.8 1,0 1,0 3.8 198,0 3.9 155,9 4.0 77,7 3.8 3.8 3.8
4.0 3.4 3.7   SCC 3.4 4,1 3.5 3,0  SCC ■ 3.7 4.0 1,0
11.1 9.1 10.1   SCI  SCI ■ 10.1
2.4 2.0 2.2   SCO 2.0 1,0 2.4 1,0  SCO ■ 2.2
6.1 5.1 5.6   SD3 5.1 5,0 5.2 4,9  SD3 ■ 5.6 5.6 2,0 6.0 5,0 6.1 6,7
1.9 1.7 1.8   SDB 1.7 5,0  SDB ■ 1.8 1.9 2,0
54.1 44.3 49.2   SDI 53.0 53,0 54.0 5,1 54.1 22,4  SDI ▲ 4.9 54.1 2,0 49,5 54.0 54.1 54.0
13.9 11.5 12.7   SDK 12.5 5,0  SDK ■ 12.7 13.1 1,0
14.4 11.8 13.1   SDV 13.1 6,8  SDV ■ 13.1
12.4 10.2 11.3   SGS  SGS ■ 11.3 10.2 4,0 10.5 4,0
13.2 10.8 12.0   SHV 12.0 2,0  SHV ■ 12.0
2.2 1.8 2.0   SJM 1.8 4,2 1.9 8,0  SJM ■ 2.0 2.1 5,0 2.2 10,1
18.7 15.3 17.0   SMB 16.0 9,0 17.0 1,0  SMB ■ 17.0 18.0 5,0
12.1 9.9 11.0   SPC  SPC ■ 11.0
5.3 4.5 4.9   SPD  SPD ■ 4.9
6.7 5.5 6.1   SPH 6.7 20,2  SPH ■ 6.1
4.8 4.0 4.4   SSF 4.8 3,1  SSF ■ 4.4
11.2 4.8 8.0   SSN  SSN ■ 8.0
3.5 2.9 3.2   STL 2.9 2,9 3.0 1,0 3.1 1,0  STL ■ 3.2 3.3 1,0 3.4 2,5 3.5 4,4
14.8 12.2 13.5   STS  STS ■ 13.5
26.8 11.6 19.2   STU 22.1 1,0  STU ■ 19.2
7.1 5.9 6.5   STV 6.1 6,1 6.4 1,0 6.5 2,0  STV ■ 6.5 7.0 1,0
25.2 10.8 18.0   SWC  SWC ■ 18.0 10.8 2,0
8.5 3.7 6.1   TBT  TBT ■ 6.1
6.7 2.9 4.8   TDS  TDS ■ 4.8
2.9 2.5 2.7   TGP 2.5 2,5 2.6 1,0 2.7 8,0  TGP ■ 2.7
3.6 3.0 3.3   TIS 3.2 1,0  TIS ■ 3.3
5.3 4.5 4.9   TLT 4.5 4,5 4.6 2,0 4.8 1,0  TLT ■ 4.9 5.2 1,0 5.3 2,0
11.8 9.8 10.8   TMW 10.0 1,0  TMW ■ 10.8
4.7 3.9 4.3   TNB  TNB ■ 4.3 4.3 5,0 4.6 6,3 4.7 15,5
3.0 2.6 2.8   TNM 2.6 2,6 2.7 3,2 2.8 3,0  TNM ■ 2.8 3.0 2,6
13.2 10.8 12.0   TNY  TNY ■ 12.0
13.7 11.3 12.5   TTG  TTG ■ 12.5 11.3 2,0
10.4 8.6 9.5   TTR 8.7 1,0  TTR ■ 9.5
2.1 0.9 1.5   TVG 2.1 2,7  TVG ■ 1.5
8.4 7.0 7.7   UDJ 7.1 7,1 7.2 2,5 7.7 2,0  UDJ ■ 7.7 8.2 5,0 8.3 9,0 8.4 3,0
2.2 1.8 2.0   V11 1.8 5,1 1.9 2,5  V11 ▲ 0.2 2.2 1,0 1,0 2.2 3,1 2.2 2.2 2.2
4.1 3.5 3.8   VCA  VCA ■ 3.8
3.3 1.5 2.4   VCT 1.5 1,0 1.6 4,0  VCT ■ 2.4
5.6 2.4 4.0   VCX  VCX ■ 4.0
30.5 13.1 21.8   VDN  VDN ■ 21.8
4.5 3.7 4.1   VDT 4.5 1,0  VDT ■ 4.1
8.0 6.6 7.3   VFC 7.3 1,0  VFC ■ 7.3
13.6 11.2 12.4   VHF  VHF ■ 12.4
3.4 2.8 3.1   VHH  VHH ■ 3.1 3.1 5,0 3.3 3,0 3.4 1,9
15.0 12.4 13.7   VIR  VIR ■ 13.7 13.7 1,0 13.8 2,2
5.9 4.9 5.4   VKD 5.9 7,6  VKD ■ 5.4
1.6 1.4 1.5   VKP 1.4 17,9  VKP ■ 1.5 1.5 18,2 1.6 42,3
3.7 1.7 2.7   VNX 3.7 1,5  VNX ■ 2.7
16.5 13.5 15.0   VQC 13.6 1,0  VQC ■ 15.0
1.7 1.5 1.6   VSG 1.5 1,5  VSG ■ 1.6 1.6 14,6 1.7 20,6
2.7 2.3 2.5   VSP 2.3 2,3 2.4 76,4 2.5 21,5  VSP ■ 2.5 2.6 34,5 2.7 143,6
10.4 8.6 9.5   VT1  VT1 ■ 9.5 10.4 1,0
4.7 3.9 4.3   VTA  VTA ▲ 0.1 4.4 1,0 1,0 4.5 1,9 4.6 1,0 4.7 2,0 4.4 4.4 4.4
6.3 5.3 5.8   VTI  VTI ■ 5.8
8.2 6.8 7.5   VTX 6.8 2,0 7.0 5,0  VTX ■ 7.5 8.2 8,9
32.1 26.3 29.2   WSB 26.4 2,0  WSB ■ 29.2 30.9 1,0
1.9 1.7 1.8   WTC  WTC ■ 1.8
4.8 4.0 4.4   YBC  YBC ■ 4.4

Ghi chú: Giá 1,000 Đồng, Khối lượng 100 cổ phiếu